کارشناس طرح و انکشاف سیستم ها(اعلان مجدد)

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۹ - ۹:۳۹
df

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

•    عنوان وظیفه : کارشناس طرح و انکشاف سیستم ها 
•    وزارت و یا اداره : وزارت امور داخله
•    موقعیت : کابل 
•    ریاست : ریاست ع مخابره و تکنالوژی معلوماتی
•    رتبه : Grade C1
•    تعداد: 3
•    گزارش به : آمر مربوطه
•    گزارش از : ندارد 

........................................................................................................................................................
ھدف وظیفه: 

نظارت و کنترول از دیتابیس ها و سیستم های معلوماتی وزارت امور داخله، توسعه و انکشاف سیستم های معلوماتی و دیتابیس های مورد نیاز در ادارات وزارت امور داخله و دیجیتلایز کردن امور کاری وزارت

........................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
•    ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
•    شناسایی مشکلات و تهیه گزارش از وضعیت سیستم های معلوماتی
•    طرح ریزی برنامه های کوچک و متوسط برای بهبود وضعیت سیستم های معلوماتی فعلی؛
•    توسعه سیستم ها جهت ارایه و عرضه خدمات بهتر و مقاصد جدید برای بهبود روند کاری بخش های مربوطه؛
•    تطبیق استراتیژی های داده شده جهت ارتقای ظرفیت تکنالوژیکی در بخش های کاری؛
•    دیزاین، انکشاف و تطبیق سیستم معلوماتی مورد نیاز.
•    حصول اطمینان از تطبیق معیارها و شیوه های پذیرفته شده در دیزاین، انکشاف و تطبیق سیستم های معلوماتی.
•    حصول اطمینان از اتخاذ تدابیر لازم امنیتی و مصئون بودن دیتابیس سیستم های معلوماتی.
•    تشخیص و تثبیت میتودلوژی های معیاری و مناسب جهت طرح، انکشاف و تطبیق دیتابیس سیستم های معلوماتی.
•    تنظیم، حفظ و مراقبت متداوم دیتابیس سیستم های معلوماتی وزارت امور داخله.
•    تجدید و بروز سازی متداوم نرم افزارها جهت انکشاف دیتابیس سیستم های معلوماتی.
•    ایجاد هم آهنگی و همکاری به موقع بین ریاست های اداره و ادارات ذیربط.
•    حل مشکلات در ویب سایت ها و دیتابیس ها
•    نصب ، عیارسازی و عیب یابی دیتابیس ها و ویب سایت های جدید 
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود

........................................................................................................................................................
شرایط و معیارها:

•    داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، برنامه های کمپیوتری، انکشاف دیتابیس، تکنالوژی معلوماتی، انکشاف نرم افزار، انجنیر کمپیوتر و به دارنده اسناد تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ترجیح داده میشود.
•    حد اقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی


..............................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 19/07/1401 الی 24/07/1401 درخواست کاری (CV) خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  بشکل الکترونیکی به ایمیل CivilianHR.office@moi.gov.af ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.
 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies