همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۶:۶

کابل

Background image

استاد دیپارتمنت حقوق

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:      استاد دیپارتمنت حقوق
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۶:۳

کابل

Background image

 استاد لسان دیپارتمنت تعلیمات عمومی


لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    استاد لسان دیپارتمنت تعلیمات عمومی
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۶:۳

کابل

Background image

 استاد دیپارتنمنت لوژستیک

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    استاد دیپارتنمنت لوژستیک 
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۵:۵۸

کابل

Background image

 کمیته تخنیکی بورد نصاب مدیریت عمومی نصاب تعلیمی و تحصیلی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کمیته تخنیکی بورد نصاب مدیریت عمومی نصاب تعلیمی و تحصیلی
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

مدیر عمومی تنظیم انسجام اموز فنی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تنظیم انسجام اموز فنی 
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

 تکنیشن لابراتورار

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    تکنیشن لابراتورار
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

انجینر آبرسانی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر آبرسانی 
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

 انجینر میخانیک

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر میخانیک 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

انجینر برق

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر برق
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 

Pagination