همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۷
Background image

ترجمان لسان انگلیسی

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    ترجمان لسان انگلیسی
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۵
Background image

مدیر ع ترجمه اسناد

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع ترجمه اسناد
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳
Background image

مدیر ع دیتابیس

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع دیتابیس  
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۱
Background image

مدیر ع دیتابیس کورای مس

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع دیتابیس کورای مس
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۵۸
Background image

مدیر ع برنامه نویسی

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع برنامه نویسی
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۵۶
Background image

مدیر عمومی تفتیش

لایحه  وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تفتیش
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۵۴
Background image

دستیار دفتر اجرائیه

لایحه  وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    دستیار دفتر اجرائیه  
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۵۲
Background image

سکرتر

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    سکرتر
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۵۰
Background image

مدیر ع اجرائیه

لایحه  وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع اجرائیه
بست:    4

Pagination