همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۶

کابل

Background image

مسوول ادیت خبر

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مسوول ادیت خبر 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۶

کابل

Background image

خبر نویس

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    خبر نویس
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۶

کابل

Background image

 مدیر عمومی خبر

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی خبر 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۱

کابل

Background image

مساعیدین حقوقی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مساعیدین حقوقی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۱

کابل

Background image

 کارشناس

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۱۸

کابل

Background image

 مدیر عمومی دیتابیس

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی دیتابیس
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

کابل

Background image

 تحلیلگر اطلاعات امنیتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:        تحلیلگر اطلاعات امنیتی
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

کابل

Background image

کارشناس جنگ روانی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     کارشناس جنگ روانی
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

کابل

Background image

کارشناس برنامه ریزی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:      کارشناس برنامه ریزی
بست:    4

Pagination