همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۲۴
Background image

مدیر ع نظارت و ارزیابی از تطبیق مصوبات و احکام

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع نظارت و ارزیابی از تطبیق مصوبات و احکام

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۲۱
Background image

مدیر ع نظارت و ارزیابی از تطبیق پالیسی ها و مصوبات و احکام

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۱۹
Background image

مدیر ع نظارت و ارزیابی از تعلیم و تربیه پولیس ملی و تنفیذ قانون

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۱۸
Background image

مدیر ع نظارت و ارزیابی تعمیراتی

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع  نظارت و ارزیابی تعمیراتی
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۱۶
Background image

مدیر ع نظارت و ارزیابی تدارکاتی

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع نظارت و ارزیابی تدارکاتی
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۱۴
Background image

مدیر ع نظارت و ارزیابی اداری و مالی

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع نظارت و ارزیابی اداری و مالی
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۱۲
Background image

مدیر ع امنیت داخلی

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع  امنیت داخلی
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۱۰
Background image

مدیر ع اصلاح بنیادی و مسلکی سازی

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع اصلاح بنیادی و مسلکی سازی
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۹
Background image

مدیر ع اجرائیه

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع اجرائیه
بست:    4

Pagination