سافتویر انجنیر/پروگرامر(اعلان مجدد)

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۹ - ۹:۳۹
سیب

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

  •    عنوان وظیفه : سافتویر انجنیر/پروگرامر
  •    وزارت و یا اداره : وزارت امور داخله
  •    موقعیت : کابل 
  •    ریاست : ریاست ع مخابره و تکنالوژی معلوماتی
  •    رتبه : Grade B1
  •    تعداد: 3
  •    گزارش به : آمر مربوطه
  •    گزارش از : ندارد 


........................................................................................................................................................
ھدف وظیفه: 
ارزیابی، بازنگری، و توسعه استراتژی ها، دستورالعمل ها و مفاهیم برای راه حل های تکنالوژیکی، نظارت و کنترول از انکشاف و کارکرد سیستم های معلوماتی وزارت امور داخله، توسعه و انکشاف سیستم های معلوماتی مورد نیاز در ادارات وزارت امور داخله و دیجیتلایز کردن امور کاری وزارت
........................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
•    ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
•    شناسایی مشکلات و تهیه گزارش از وضعیت سیستم های معلوماتی
•    حصول اطمینان از تطبیق معیارها و شیوه های استاندارد پذیرفته شده در دیزاین، انکشاف و تطبیق سیستم های معلوماتی.
•    حصول اطمینان از اتخاذ تدابیر لازم امنیتی و مصئون بودن دیتابیس سیستم های معلوماتی.
•    تشخیص و تثبیت میتودلوژی های معیاری و مناسب جهت طرح، انکشاف و تطبیق سیستم های معلوماتی.
•    تنظیم، حفظ و مراقبت متداوم سیستم های معلوماتی وزارت امور داخله.
•    برنامه ریزی، توسعه و آزمایش سیستم های مدیریت اطلاعات؛ 
•    ایجاد هم آهنگی و همکاری به موقع بین ریاست های اداره و ادارات ذیربط.
•    انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار
•    توسعه سیستم ها جهت ارایه و عرضه خدمات بهتر و مقاصد جدید برای بهبود روند کاری بخش های مربوطه؛
•    تطبیق استراتیژی های داده شده جهت ارتقای ظرفیت تکنالوژیکی در بخش های کاری؛
•    دیزاین، انکشاف و تطبیق سیستم معلوماتی جدید و مورد نیاز
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود
........................................................................................................................................................
شرایط و معیارها:

•    داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، برنامه های کمپیوتری، انکشاف دیتابیس، تکنالوژی معلوماتی، انکشاف نرم افزار، انجنیر کمپیوتر و به دارنده اسناد تحصیلی عالی بالاتر در رشته های فوق الذکر ترجیح داده میشود.
•    حد اقل هفت سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

..........................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 19/07/1401 الی 24/07/1401 درخواست کاری (CV) خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  بشکل الکترونیکی به ایمیل CivilianHR.office@moi.gov.af ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.
 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies