شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۵۸

کابل

Background image

هماهنگ کننده ساحوی

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده ساحوی       
بست:    قراردادی        

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۵۸

کابل

Background image

معاون برنامه

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    معاون  برنامه       
بست:    قراردادی        

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۵۸
Background image

مدیر نظارت و کنترول کیفیت

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    مدیر نظارت و کنترول کیفیت        
بست:    قراردادی        

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۵۸

کابل

Background image

مدیر تکنالوژی معلوماتی

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    مدیر تکنالوژی معلوماتی        
بست:    قراردادی        

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۵۸

کابل

Background image

مدیر تجهیزات و ترمیمات

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    مدیر تجهیزات و ترمیمات        
بست:    قراردادی        

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۵۸

کابل

Background image

مدیر ارشد برنامه

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    مدیر ارشد برنامه       
بست:    قراردادی        

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۵۸

کابل

Background image

عضو خریداری

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    عضو خریداری        
بست:    قراردادی NTA–GRADE C       

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۵۷

کابل

Background image

عضو ارتباط و هماهنگی

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    عضو ارتباط و هماهنگی        
بست:    قراردادی        

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۵۷

کابل

Background image

دستیار نظارت و کنترول کیفیت

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    دستیار  نظارت و کنترول کیفیت        
بست:    قراردادی NTA–GRADE D       

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۵۷

کابل

Background image

دستیار اداری

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    دستیار اداری        
بست:    قراردادی        

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۲۰

کابل

Background image

آمر کنترول و کیفیت

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    آمر  کنترول و  کیفیت        
بست:    قراردادی        

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۲۰

کابل

Background image

آمر ساحوی

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    آمر ساحوی        
بست:    قراردادی        

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۲۰

کابل

Background image

آمر دیپو

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    آمر دیپو        
بست:    قراردادی NTA–GRADE C       

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۲۰

کابل

Background image

آمر تسهیلات

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    آمر تسهیلات        
بست:    قراردادی        

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۲۰

کابل

Background image

آمر تسهیلات

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    آمر تسهیلات        
بست:    قراردادی        

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۱۹

کابل

Background image

آمر اداری

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    آمر  اداری        
بست:    قراردادی