آمر اداری

moi-af
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۱۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    آمر  اداری        
بست:    قراردادی        
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله        
بخش مربوطه    معینیت امور تامیناتی – ریاست ع لوژستیک       
موقعیت پست:    کابل        
تعداد پست:    1       
گزارشده به:    دفتر مرکزی ریاست ع لوژسنیک       
گزارش­گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )    
هدف وظیفه: ایجاد ارتباط و تعامل با کارکنان به منظور رفع مشکلات و نیازهای آنها.
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
·    مسول ثبت و نظارت دقیق از دریافت  و توزیع تمام عینیات در ۶ سایت
·    مسول نظارت و رسیدگی به نیازمندی اجناس اداری ( قرطاسیه , تجهیزات دفتری )۶ سایت
·    شریک ساختن  راهنمایی  های اداری به کارکناناداری هر سایت در صورت نیاز
·    هماهنگی تمامی امور اداری کارمندانمرکزی بادفاتر مرتبط کاری
·    نظارت و کنترول از حاضری و رخصتی های تمام کارکنان
·    ترتیب کوایف حاضری کارکنان جهت اجراء معاشات
·    حصول اطمینان از پرداخت معاشات کارمندان به شکل ماهوار
·    ایجاد سیستم منظم فایلنگ برای تمام پرسونل مرکزی و ۶ سایت
·    تعقیب هدایات و ارایه  گزارشات از پیشرفت  آن عندالموقع
·    مسول ارایه گزارشات به مقامات ذیصلاح در صورت نیاز
وظایف مدیریتی:
·    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
·    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
·    اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطهبه وی سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
·    هماهنگی با تمام بخشهای  مرتبط کاری در مرکز و ولایت جهت بهبود فعالیتهای کاری سایت ترمیماتی .

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
1.    رشته تحصیلی:داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت عمومی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری،  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری:تجربه کاری مرتبط حداقل 5 سال مرتبط
3.    مهارت های لازم:تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 11/11/1399 الی 17/11/1399 درخواست کاری خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل TAMIM.RAHMANI@MOI.GOV.AFارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies