آمریت دفترداری

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت دفترداری 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت محاسبه و معاشات ریاست عمومی مالی و بودجه
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    معاون محاسبه و معاشات
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه :نظارت و کنترل از آرشیف دقیق اسناد مالی و بودجوی ، تعقیب و کنترل سطح عواید ، تحصیلی و تطبیق حسابات مالی وزارت امور داخله با سیستم مالی وزارت مالیه
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت ها و مسولیتهای وظیفوی 
وظایف تخصصی :
1.    ایجاد طرح ها  و زمینه ســازی برای سیســتم های جدید الکترونیکی در آمــریت دفتــر داری.
2.    نظارت بر ترتیب فورم اصلاح سهویات ( م 33 ) و اصــلاح نمودن سهویات بوجــود آمده مطابق به جدول حسابات.
3.    نظارت بر تحصیل و جمع آوری عواید وزارت امور داخله و سپردن عواید به حساب عواید دولت.
4.    نظارت بر تصفیه باقیات سال های گذشته در همکاری منظم با وزارت محترم مالیه.
5.    ثبت و نگهداری حسابات مالی در دفتر یومیه ( ژورنال) و دفتر کبیر یا کل ( لیجر ) ثبت اسناد مصارفاتی دردفتر م20.
6.    جمع آوری راپور مصارفات ماهوار وسالانه از قطعات وجزوتامهای پولیس توحید و ارسال آن توسط فورم م91 قطعیه به وزارت محترم مالیه.
7.    تصفیه حواله های طور تحویل که در طول سال اخذ گردیده ، تصفیه باقیات گذشته واجرای مکاتیب وصدوردایرکتیف ها واوامر قسم دفتر داری محاسبات وزارت محترم مالیه به قطعات قوای پولیس.
8.    ارائه راپور، ترتیب وتنظیم فورم ها مطابق به تعلیمات نامه محاسبه و قلمداد باقیات معتمدین غرض جلب وتصفیه حسابات شان به مدیریت تحصیلی طلبات.
9.    نظارت بر تصنیف و آرشیف منظم اسناد و ثبت اسناد به شکل ااکترونیکی در دیتابیس مشخص.
وظایف مدیریتی:
10.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
11.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
12.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
13.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
14.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
15.    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حکومت داری، پالیسی عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies