کارشناس هماهنگی با ادارات دولتی

moi-af
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس هماهنگی با ادارات دولتی  
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه    مرکز معینیت مبارزه با مواد مخدر 
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد بست:    
گزارشده به:    آمریت هماهنگی با ادارات دولتی 
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        هدف وظیفه: ایحاد هماهنکی جهت تطبیق برنامهای موثر با ادارات دولتی در عرصه مبارزه با مواد مخدر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    زمینه سازی در قسمت هماهنگی با وزارت خانه ها و ادارات سکتوری ذیربط جهت دریافت نظریات و پیشنهادات در عرصه مواد مخدر.
2.    همکاری و شامل سازی اهداف مبارزه با مواد مخدر در پالیسیهای انکشافی وزارت خانه ها و ادارات سکتوری ذیربط در عرصه مواد مخدر.
3.    همکاری در تطبیق پلان محو مزراع کوکنار جهت فراهم آوری بسته های تشویقی از طرف وزارت خانه ها و ادارات سکتوری ذیربط در عرصه مواد مخدر.
4.    زمینه سازی در قسمت هماهنگی با وزارت خانه ها و ادارات سکتوری ذیربط جهت دریافت نظریات و پیشنهادات در عرصه مواد مخدر.
وظایف مدیریتی: 
5.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
6.    هماهنگی در تأمین ارتباط با وزارت خانه ها و ادارات سکتوری ذیربط در عرصه مواد مخدر.
7.    همکاری در پلان گذاری و برنامه های  انکشافی وزارت خانه ها و ادارات سکتوری ذیربط در عرصه مواد مخدر.
8.    همکاری و شامل سازی اهداف مبارزه با مواد مخدر در پالیسیهای انکشافی وزارت خانه ها و ادارات سکتوری ذیربط در عرصه مواد مخدر.
9.    همکاری در تطبیق پلان محو مزراع کوکنار جهت فراهم آوری بسته های تشویقی از طرف وزارت خانه ها و ادارات سکتوری ذیربط در عرصه مواد مخدر.
10.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    همکاری در قسمت ترتیب میکانیزم هماهنگی با ادارات دولتی در عرصه مواد مخدر.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصلیی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: پالیسی عامه، مردم شناسی، روانشناسی، اداره تجارت، اداره مدیریت، حکومت داری، حقوق و علوم سیاسی، ارتباطات عامه، روابط بین الملل، اقتصاد، اداره عامه و  از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجیحت داده میشود.
 تجربه کاری: داشتن حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه 
مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies