شماره های تماس آمرین حوزه های امنیتی

شماره نام حوزه  موقعیت وظیفه            اسم شماره تماس شماره وتس آپ
1 حوزه اول  منډوی آمر حوزه منصور صاحب 766956754 794070056
معاون حوزه      
2 حوزه دوم عیدګاه آمر حوزه مولوی عبدالله 0790960766 0790898084
معاون حوزه      
3 حوزه سوم  کارته سه آمر حوزه مولوی شیر الله جندالله 0705409341 0704807796
 
معاون حوزه حشمت الله 789170304  
4 حوزه چهارم چهاراهی مارکیت آمر حوزه حضرت خالد 729992964 765506579
معاون حوزه بریال 791714535  
5 حوزه پنجم سرای هراتی آمر حوزه ملا محمد زاهد 0792865086 0708969008 
معاون حوزه      
6 حوزه ششم قلعه شاده آمر حوزه مولوی ذبیح الله  0766469826 0784736253
معاون حوزه ذاکر 778882311  
7 حوزه هفتم  ده دانا آمر حوزه مولوی صابر 779509462 765429024
معاون حوزه   796626576 731622058
8 حوزه هشتم کارته نو،سرک نو  آمر حوزه مولوی فضل الرحمن زبیر 0786722495 0776715548
معاون حوزه   796626576 797343677
9 حوزه نهم مکرویان سه آمر حوزه قاری دوست محمد 0776582412 0771003000
معاون حوزه مولوی عابد 779954615 767219474
10 حوزه دهم شهر نو آمر حوزه حاجی عبدالکریم اجمل 0767555551 0771107755
معاون حوزه مولوی غیرت 0766699992  
11 حوزه یازدهم خیر خانه ،قلعه نجارا آمر حوزه نصیر احمد احمدی 0779802562 0777240017
معاون حوزه  مولوی بلالی 0796626576  
12 حوزه دوازدهم  چهاراهی بتخاک آمر حوزه ملا حمیدالله خالد 0700995656  
معاون حوزه محمد رسول سیرت 0703367931  
13 حوزه سیزدهم برچی آمر حوزه مولوی شمس الله 789212940 0764418000
معاون حوزه مولوی علی محمد مبارز 0778211685  
14 حوزه چهاردهم قصبه آمر حوزه مولوی سعید الله 774025083 700406558
معاون حوزه قریشی 772881067  
15 حوزه پانزده هم  قلعه زمان خان  آمر حوزه عبدالقاهر ابوبکر  0783306002 0765129248
معاون حوزه محمد نبی نیازی 797414707  
16 حوزه شانزدهم کاریز میر آمر حوزه علی محمد مبارز 0777312594  
معاون حوزه   708728921 797732294
17 حوزه هفدهم برچی قلعه نو آمر حوزه مولوی بشیر 0784216829 0730336844 
معاون حوزه      
18 حوزه هجدهم ده سبز  آمر حوزه مولوی احسان الله 0787873500 0770843641
معاون حوزه      
19 حوزه نزدهم پلچرخی آمر حوزه مولوی شاکر 0791931224 0766208678
معاون حوزه عبدالشکور حیدری 787966235  
21 حوزه بیست یکم   آمر حوزه