د امنیتي حوزو د آمرینو شمېرې

شمېره د حوزی نوم  موقعیت دنده        نوم اړیکی شمېره وتس آپ شمېره
1 لومړی حوزه منډوی آمر حوزه منصور صاحب 766956754 794070056
معاون حوزه قریشی 776192899  
2 دوهمه حوزه عیدګاه آمر حوزه مولوی ذاکر 777982482 790960766
معاون حوزه      
3 دریمه حوزه  کارته سه آمر حوزه زبیر 789722495 788913564
776715548
معاون حوزه حشمت الله 789170304  
4 څلورمه حوزه چهاراهی مارکیت آمر حوزه حضرت خالد 729992964 765506579
معاون حوزه بریال 791714535  
5 پنځمه حوزه سرای هراتی آمر حوزه ملا آغا 706187917  
معاون حوزه      
6 شپږمه حوزه قلعه شاده آمر حوزه سهیب 770745578 797213154
معاون حوزه ذاکر 778882311  
7 اوومه حوزه ده دانا آمر حوزه مولوی صابر 779509462 765429624
معاون حوزه   796626576 731622058
8 اتمه حوزه کارته نو،سرک نو  آمر حوزه مولوی صاحب 728252583 771299689
معاون حوزه   796626576 797343677
9 نهمه حوزه مکرویان سه آمر حوزه زبیر مطمین 777337144 767102009
معاون حوزه مولوی عابد 779954615 767219474
10 لسمه حوزه شهر نو آمر حوزه مولوی شاکر 791931224 730353172
معاون حوزه مولوی شاهد 794178412  
11 یولسمه حوزه خیر خانه ،قلعه نجارا آمر حوزه مولوی صاحب سردار 774603634 731554703
معاون حوزه   706697782  
12 دولسمه حوزه چهاراهی بتخاک آمر حوزه شید الله بدری 775508355 765146934
معاون حوزه خیرالله مجاهد 783191165 790182208
13 دیارلسمه حوزه برچی آمر حوزه مولوی شمس الله 789212940 7677435775
معاون حوزه حنزله 775650992  
14 څلورلسمه حوزه قصبه آمر حوزه مولوی سعید الله 774025083 700406558
معاون حوزه قریشی 772881067  
15 پنځلسمه حوزه قلعه زمان خان  آمر حوزه مولوی عمر حمزه 730468501 792123421
معاون حوزه محمد نبی نیازی 797414707  
16 شپاړسمه حوزه کاریز میر آمر حوزه مولوی فضل الله  796099536 791735840
معاون حوزه   708728921 797732294
17 اووه لسمه حوزه برچی قلعه نو آمر حوزه مولوی الله نور 771777638  
معاون حوزه      
18 اته لسمه حوزه ده سبز  آمر حوزه عبدالحمید خالد 795191443 772661986
معاون حوزه      
19 نولسمه حوزه پلچرخی آمر حوزه صناح الله حنفی 782686787 788974552
معاون حوزه عبدالشکور حیدری 787966235