مدیر عمومی تعمیرات و انجینر سروی

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۸ - ۹:۳۵

Publish Date

Closing Date

Location

ولایتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تعمیرات و انجینر سروی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    قوماندانی امنیه ولایات کابل
موقعیت پست:    ولایتی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    معاون تامیناتی    
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:   سروی و برآورد پروژه های تعمیراتی اسکیچ و تهیه نقشه های ساختمانی 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    سروی و برآورد های ساختمانی و حصول اطمینان از اعمار ساختمان در مطابقت به استندرد های از قبل تعیین شده.
•    ترسیم نقشه ها توبوگرافی و ابراز نظر در مورد اعمار ساختمان ها.
•    تطبیق نقشه در ساحه کار ساختمانی از قبیل خط اندازی، دیوار احاطه وی، سیستم فاضل آب، سیستم آبرسانی، پایه برق و موقعیت ساختمان در ساحه.
•    ترتیب نمودن تمام معلومات سروی انجینری برای تیم تخنیکی انجینری.
•    تحلیل و تجزیه نهایی سروی اقتصادی؛ اجتماعی پروژه های تحت کار  ساحه مربوط  ارسال آن به بخش مربوط غرض اجراات بعدی؛
•    همکاری درترتیب وآماده نمودن دوسیه های تثبیت احتیاج طور سالانه در ولایت مربوطه قبل ازآغاز سال مالی بعدی.
•    کنترول از چگونگی سیستم برق ٬ آب ٬ فاضلاب ٬تنظیف قطعات واطمینان از فعال نگهداشتن سیستم های متذکره در قطعات وحزوتام های ولایت مربوطه.
•    پیشنهاد ترمیمات اساسی جهت جلوگیری از سکتگی در امورات حفظ ومراقبت ولایت مربوطه در صورتیکه تشخیص شود آن قسمت به ترمیمات (قبل از وقوع حادثه یا بعد از حادثه ) ضرورت دارد.
وظایف مدیریتی: 
•     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
        وظایف هماهنگی:
•    هماهنگی لازم با تیم تخنیک جهت تحقق اهداف و برنامه های ساختمانی.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، انجینری ساختمانی، انجینری برق، انجینری آبرسانی، انجینری میخانیک، از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛
ب‌.    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies