کارمند مسلکی محاسبه

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی محاسبه
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت  محاسبه و معاشات ریاست عمومی مالی وبودجه
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر محاسبه و حواله جات  
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)
تاریخ بازنگری:    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف وظیفه : ترتیب وتنظیم محاسبه حواله ها طورتحویلی، پیش پرداخت وکنترول حواله مصارفاتی و محسوبی در مطابقت با قانون مالیات برعایدات.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
•    محاسبه نمودن راپورعواید توسط فورمه های معیاری ( م22 )
•    بررسی و محاسبه  فورمه جات (م-10) حواله پیشکی پروژه های انکشافی و بودجه عادی و ثبت آن به شکل کمپیوتری.
•    کنترول از اسناد محسوبی فورمه جات ( م-12) و کسب اطمینان از تصنیف درست (م-3) ها وکنترول از اسناد محسوبی وجه سردستی (م-2).
•    همکاری با مدیریت ع حواله جات نقدی غرض کنترول از تطبیقات مصارف و تخصیصات بودجه عادی و انکشافی با سیستم (AFMIS) و دفتر( م-20) به صورت ماهانه و ربعوار.
•    بازرسی  و محاسبه فورم  حواله جات سفریه های داخلی وخارجی برویت اسناد و لوایح دولتی.
•    همکاری در ترتیب و تطبیقات قطعیه بودجه عادی و انکشافی (م-91) ودر تصفیه باقیات سالهای ماضیه بودجه عادی و انکشافی مطابق قوانین مالی (م-90) و کنترول حواله ها وچک های انتقالی به حسابات مربوط.
وظایف مدیریتی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد، حکومت داری، پالیسی عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    . مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies