گالری رسانه

فعالیت های نیروهای حوزه دهم امنیتی پولیس شهر کابل

مصاحبه اختصاصی با محترم مخدوم محمد عالم ربانی قوماندان امنیه ولایت غزنی درمورد وضعیت امنیتی آن ولایت

محفل فراغت تعداد ۲۵۰ تن از یک دوره آموزشی رهبریت و مدیریت از قوماندانی کالج ارتقای ظرفیت پولیس

.رونمایی مجله طبی پولیس وزارت امور داخله

!گزارش امنیتی ولایت پکتیا

!گزارش از پروسه تعلیم و تربیه پولیس محافظت عامه

!معرفی شیخ محمدنظر شینواری بحیث معاون معینیت اداری وزارت امور داخله

!افتتاح مرکز خدمات پیژنتون وزارت امور داخله

!گزارش امنیتی شهر کابل

منسوبین ریاست عمومی تحقیقات جنایی یک تن را که چندی قبل مفقود گردیده بود، پیدا نمودند

مرکز ۱۱۹ پولیس جهت اخذ شکایات و مشکلات امنیتی شهروندان در چهار زون فعال و در خدمت هموطنان قرار دارد2

!برنامه اختتام نمایشگاه بین المللی افغانستان

دیدار هیأتی وزارت امر بالمعروف و‌نهی عن المنکر با کارمندان معینیت مبارزه با مواد مخدر

مرکز ۱۱۹ پولیس جهت اخذ شکایات و مشکلات امنیتی شهروندان در چهار زون فعال و در خدمت هموطنان قرار دارد.

!فراغت ۳۲ تن از یک دوره ی آموزشی صحی از ریاست عمومی امور صحیه

بازداشت یک تن در پیوند به اختطاف از سوی ریاست انتک

Pagination