معاون ملکی قوماندانی امنیه ولایت نیمروز

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۹:۱۷

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:            معاون ملکی
بست:                     3
وزارت یا اداره:        وزارت امور داخله
(بخش:                   قوماندانی امنیه ولایت ( نیمروز 
(موقعیت پست:           ولایت ( نیمروز
تعداد پست:              1
گزارشده به:             قوماندان امنیه ولایت (نیمروز )/ریاست هماهنگی ولایتی
گزارش از :            کارکنان تحت اثر 
:کد بست
تاریخ بازنگری:         10/12/1398

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول بخشهای پلانگذاری، اداری، مالی، لوژستیکی، تدارکاتی، تامیناتی و پولیس مردمی جهت تحقق اهداف متو. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ق.امنیه مربوطه، بمنظور تطبیق اهداف تعیین شده .
ارایه نظریات و مشوره دهی  به قوماندان امنیه ولایتی در رابطه به تقرر، تبدل، ترفیع و سایر امتیازات کارکنان تحت اثر.
رهنمائی پرسونل بمنظور رفع  نیازمندهای جزوتامهای مربوطه از قبیل عینیات تعمیراتی، اعاشوی، البسوی، محروقاتی، ممر، مفروشاتی و تدارکاتی.
وظایف مدیریتی:
مدیریت بخش های تحت اثر و تشریک مساعی با شعبات و بخشهای کاری نظامی و ملکی قوماندانی امنیه.
مدیریت بخش های پلانگذاری، مالی، اداری، منابع بشری، لوژستیکی، و تامیناتی و ایجاد روابط و هماهنگی در رابطه به اهداف پولیس ملی و جلب کمک و همکاری متداوم ایشان در راستای جلوگیری از جرایم و تقویت نفوذ پولیس در بین مردم.
طرح و ترتیب طرزالعمل ها، مقرره هاو پالیسی های قومندانی امنیه ولایت مربوط.
فراهم آوری و تنظیم سیمنارها، لکچرها وکنترول از پیشبرد امورات اداری، دفترداری و قید ثبت اسناد.
تهیه، توحیدوترتیب گزارشات مصارفاتی وجه مالی، جمع دهی در اخیر هر ماه مطابق قانون جهت حصول اطمینان از تطبیق درست و بموقع آن به بمراجع مربوطه.
کنترول از ترتیب فورم 22 مصارفات ماهوار و فورم م 90 محسوب باقیات سال تمام، و توزیع پول مساعدت به ورثه شهدا.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه به وی سپرده میشود.
ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
وظایف هماهنگی:
12- مفاهمه و هماهنگی با نماینده  دفتر مرکزی  غرض اشتراک، نظارت و تطبیق رهنمود ها و پالیسیهای  بخش مربوط.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:اقتصاد، حقوق و علوسیاسی، اداره و رهبری، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره و تجارت، امنیت و منازعات، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، حکومتداری، توسعه ادبیات پایدار و لوژستیک و سایر رشته های مرتبط به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال.
مهارت های لازم:  تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛
ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies