معاون ملکی قوماندانی امنیه ولایت نیمروز

moi-af
Tue, Sep 15 2020 9:17 AM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:            معاون ملکی
بست:                     3
وزارت یا اداره:        وزارت امور داخله
(بخش:                   قوماندانی امنیه ولایت ( نیمروز 
(موقعیت پست:           ولایت ( نیمروز
تعداد پست:              1
گزارشده به:             قوماندان امنیه ولایت (نیمروز )/ریاست هماهنگی ولایتی
گزارش از :            کارکنان تحت اثر 
:کد بست
تاریخ بازنگری:         10/12/1398

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول بخشهای پلانگذاری، اداری، مالی، لوژستیکی، تدارکاتی، تامیناتی و پولیس مردمی جهت تحقق اهداف متو. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ق.امنیه مربوطه، بمنظور تطبیق اهداف تعیین شده .
ارایه نظریات و مشوره دهی  به قوماندان امنیه ولایتی در رابطه به تقرر، تبدل، ترفیع و سایر امتیازات کارکنان تحت اثر.
رهنمائی پرسونل بمنظور رفع  نیازمندهای جزوتامهای مربوطه از قبیل عینیات تعمیراتی، اعاشوی، البسوی، محروقاتی، ممر، مفروشاتی و تدارکاتی.
وظایف مدیریتی:
مدیریت بخش های تحت اثر و تشریک مساعی با شعبات و بخشهای کاری نظامی و ملکی قوماندانی امنیه.
مدیریت بخش های پلانگذاری، مالی، اداری، منابع بشری، لوژستیکی، و تامیناتی و ایجاد روابط و هماهنگی در رابطه به اهداف پولیس ملی و جلب کمک و همکاری متداوم ایشان در راستای جلوگیری از جرایم و تقویت نفوذ پولیس در بین مردم.
طرح و ترتیب طرزالعمل ها، مقرره هاو پالیسی های قومندانی امنیه ولایت مربوط.
فراهم آوری و تنظیم سیمنارها، لکچرها وکنترول از پیشبرد امورات اداری، دفترداری و قید ثبت اسناد.
تهیه، توحیدوترتیب گزارشات مصارفاتی وجه مالی، جمع دهی در اخیر هر ماه مطابق قانون جهت حصول اطمینان از تطبیق درست و بموقع آن به بمراجع مربوطه.
کنترول از ترتیب فورم 22 مصارفات ماهوار و فورم م 90 محسوب باقیات سال تمام، و توزیع پول مساعدت به ورثه شهدا.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه به وی سپرده میشود.
ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
وظایف هماهنگی:
12- مفاهمه و هماهنگی با نماینده  دفتر مرکزی  غرض اشتراک، نظارت و تطبیق رهنمود ها و پالیسیهای  بخش مربوط.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:اقتصاد، حقوق و علوسیاسی، اداره و رهبری، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره و تجارت، امنیت و منازعات، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، حکومتداری، توسعه ادبیات پایدار و لوژستیک و سایر رشته های مرتبط به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال.
مهارت های لازم:  تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛
ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛
 

Documents

فورم درخواستی