عنوان وظیفه: مدیر عمومی اجرائیه 

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۶:۱۳

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:    مدیر ع اجرائیه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی نظارت و ارزیابی   
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس نظارت و ارزیابی 
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    121-42-90-26
تاریخ بازنگری:    17/02/1398
---------------------------------------------------
هدف وظیفه: فراهم آوری خدمات اداری و اجرائیوی برای رئیس بخش مربوطه در امور کاری اداری.
---------------------------------------------------
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه آمریت مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست ،بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
2.    ترتیب اجندای مجالس که از جانب رئیس بخش تدویر میگردد؛
3.    ترتیب صورت یاداشتهای مجالس و اخذ هدایت از رئیس در بخش مربوط جهت تحقق ان؛
4.    ترتیب و توزیع فیصله های مجلس به بخشهای مربوط و اخذ گزارش از تحقق آن؛
5.    راجع نمودن مکتوبها، مصوبات، فیصله ها و سایر اسناد که مواصلت مینماید به مرجع مربوط؛
6.    تهیه جواب از تحقق فرامین، مصوبه ها، هدایات، طرزالعمل ها اوامر مقام ها و ارائه گزارش مراجع مربوط
7.    تامین ارتباط با جزوتم های ذیربط و تامین تماسهای رئیس با مراجع مربوط
8.    تعقیب فیصله ها، مکتوبها، مصوبات و سایر اسناد از مراجع مربوط؛
9.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی  سپرده میشود.
-----------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود؛ 
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته ومسکونه ولایات مذکور باشند میتوانند از تاریخ 8/11/1398 الی 18/11/1398 فورم درخواستی ضمیمه شده را با تذکره، اسناد تحصیلی و تجارب کاری و ذکر ولایت درخواستی   به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوطه را بشکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله، واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و در صورت ضرورت به شماره 0202210146 تماس گرفته، معلومات اخد نمایید.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies