ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه 

ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه

ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه مسوولیت تنظیم امور مربوط به پیشگیری از وقوع آتش سوزی و خاموش نمودن آن را در سطح کشور، ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻣﻮاﻝ ﻣﻌﺮﻭﺽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ آتش سوزی، اﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻗــﻮﻉ آتش سوزی ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻟــﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺁﻥ؛ ﺍﺭﺗﻘــﺎﺀ ﺳــﻄﺢ ﻣﺆﺛﺮﯾــﺖ ﺗــﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﻬــﺖ ﭘﯿــﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ آتش سوزی، ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﯾﺖ  ﻭﺳــﺎﯾﻞ ﭘﯿــﺸﮕﯿﺮﯼ ﻭﺟﻠــﻮ ﮔﯿــﺮﯼ ﺍﺯﻭﻗــﻮﻉ آتش سوزی ﺩﺭ ساختمان های دولتی و غیر دولتی، اﺟﺮﺍﯼ ﺳﺮﻭﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ،ﺳﺮﻭﯼ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ، ﺳﺮﻭﯼ ﺍﻭﭘﺮﺍﺗﯿﻔﯽ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺗﻤـﺎﻡ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫـﺎ ﻭ تأﺳﯿﺴﺎﺕ رسیدگی به حوادث طبيعى مانند زلزله، برفکوچ، سيلاب، آبخيزى، سقوط هواپیما ها و حوادث ترافيکى را به دوش دارد.
باید گفته که در دوازده سال اخیر توجه ویژه به بخش های مهم از اطفاییه صورت گرفته است.

 شمار زیادی از وسایط و وسایل آتش نشانی در اختیار این اداره ، نیزقرار داده شد. تأسیسات و ساختمان های مخروبه این اداره باز سازی و تشکیل این اداره از ریاست اطفاییه به ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفاییه ارتقا نموده و این اداره هم اکنون در تمام ولایات کشور، نمایندگی دارد.

در ۳۴ ولایت افغانستان ۴۶ تیم اطفائیه و نجات فعالیت میکنند که تعداد مجموعی پرسونل آنها را ۱۵۰۰ کارمند تشکیل داده و در هر تیم حداقل  دو موتر عصری اطفائیه وجود دارد، که مهارت های مسلکی استفاد از آنها را مطالبه میکنند.