بیوگرافی مولوی سعید الله"حماس" معین محافظت عامه و تصدی امنیتی

 

معین محافظت عامه و تصدی امنیتی

بسم الله الرحمن الرحیم
معرفی مختصر
محترم مولوی سعیدالله "حماس" فرزند مرحوم الحاج مولوی بخته جان متولد سال ۱۹۸۳ م قریه ښیروی لوره والسوالی گیان ولایت پکتیکا می باشد، نامبرده در سال ۱۹۹۳ م حفظ قرآنکریم را در مدرسه صدیق اکبر به اتمام رسانیده و درسال ۲۰۰۴ م از مدرسه اکوړه ختک دارالعلوم حقانیه به درجه عالی (ممتاز) فارغ گردیده است. 
وی در جریان مبارزات در مقابل اشغالگران، از جمله همسنگران صف اول خلیفه صاحب سراج الدین حقانی بوده که در این راه مقدس سه سال بند و زندان را نیز سپری نموده است. موصوف در بخشهای مختلف امارت اسلامی وظایف انجام داده است مانند :
به حیث مشاور و شخص ارتباطی با خلیفه صاحب سراج الدین "حقانی و در کنار ایشان از طرف امارت اسلامی در کمیسیون قبایل نیز وظیفه اجرا نموده است. بعد از فتح امارت اسلامی به اساس پیشنهاد وزیر صاحب محترم أمور داخله و منظوری مقام عالی ریاست الوزرا در بست فوق رتبه به حیث رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله تعین گردید، که بعداً ریاست نامبرده به معینیت ارتقاء نموده که بر اساس پیشنهاد وزیر صاحب محترم امور داخله و منظوری مقام عالی ریاست الوزراء در بست لوی پاسوال به حیث معین معینیت تصدی ملی محافظت عامه مجدداً تعین گردید. در حال حاضر در آن بست اجرای وظیفه می نماید.