کارمند مسلکی

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش:    معاونیت پلان وبودجه ریاست ع مالی وبودجه  
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    مدیر عمومی دیتابیس سیستم افیس
گزارش¬گیر از:    ندارد
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : ارائه حمایت تخنیکی تکنالوژی معلوماتی(سیستم دیتابیس) برای تمام مراکز پرداخت معاش از طریق بازدید ساحات در کابل وسفر به ولایات جهت حصول اطمینان از فعال بودن مناسب سیستم پرداخت معاشات
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
•    ثبت معلومات مورد نیاز معاشاتی در دیتابیس معاشات تمام منسوبین وزارت امورداخله.
•    تحلیل و انسجام پروگرامها جهت تطبیق پروسه ( پلانگذاری، پروگرام سازی و بودجه سازی) با هماهنگی واحد های دومی وزارت امور داخله در طول سه سال آینده.  
•    ثبت اسناد در دیتابیس معاشات تحلیل وارزیابی چالش ها و مشکلات دیتابیس و تقویت قابلیت ها آن غرض اجرای به موقع معاشات نیروهای پولیس ملی مطابق به نورم استندرد بین المللی.
•    اشتراک درجلسات سمینار ها و ورکشارپ ها داخل وخارج وزارت وارایه گزارش ازنحوه اجراات به آمر مافوق.
•    تجدید وانسجام سیستم های دیتابیس درمطابقت به اهداف استراتیژی و پلان پولیس ملی غرض بهبود در عملکرد دیتابیس معاشات..
•    اجرای سایر وظایف که از جانب آمریت دیتابیس معاشات در مطابقت به قوانین نافذه سپرده میشود.
•    مشوره دهی به کارمندان یا مراجعین ازطریق سلسله فعالیتها دیدارمستقیم یا تماسهای تلیفونی بمنظور ایجاد سیستم رسیده گی به مسایل جزوتامهای وزارت.
وظایف مدیریتی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری،حکومت داری، پالیسی عامه،  مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد، کمپیوتر سانیس) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یکسال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم: 
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    . مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies