معاون ملکی قومندانی امنیه ولایت تخار

moi-af
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۸:۴

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:    معاون ملکی 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    قوماندانی امنیه ولایت (  تخار  )
موقعیت پست:    ولایت (  تخار )
تعداد پست:    1
گزارشده به:    قوماندان امنیه ولایت (تخار )/ریاست هماهنگی ولایتی
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر 
کد بست:    
تاریخ بازنگری:    10/12/1398
--------------------------------------------------------
هدف وظیفه: مدیریت و کنترول بخشهای پلانگذاری، اداری، مالی، لوژستیکی، تدارکاتی، تامیناتی و پولیس مردمی جهت تحقق اهداف متوقعه. 
-------------------------------------------------------
•    وظایف تخصصی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ق.امنیه مربوطه، بمنظور تطبیق اهداف تعیین شده .
2.    ارایه نظریات و مشوره دهی  به قوماندان امنیه ولایتی در رابطه به تقرر، تبدل، ترفیع و سایر امتیازات کارکنان تحت اثر.
3.    رهنمائی پرسونل بمنظور رفع  نیازمندهای جزوتامهای مربوطه از قبیل عینیات تعمیراتی، اعاشوی، البسوی، محروقاتی، ممر، مفروشاتی و تدارکاتی.
•    وظایف مدیریتی:
4.    مدیریت بخش های تحت اثر و تشریک مساعی با شعبات و بخشهای کاری نظامی و ملکی قوماندانی امنیه.
5.    مدیریت بخش های پلانگذاری، مالی، اداری، منابع بشری، لوژستیکی، و تامیناتی و ایجاد روابط و هماهنگی در رابطه به اهداف پولیس ملی و جلب کمک و همکاری متداوم ایشان در راستای جلوگیری از جرایم و تقویت نفوذ پولیس در بین مردم.
6.    طرح و ترتیب طرزالعمل ها، مقرره هاو پالیسی های قومندانی امنیه ولایت مربوط.
7.    فراهم آوری و تنظیم سیمنارها، لکچرها وکنترول از پیشبرد امورات اداری، دفترداری و قید ثبت اسناد.
8.    تهیه، توحیدوترتیب گزارشات مصارفاتی وجه مالی، جمع دهی در اخیر هر ماه مطابق قانون جهت حصول اطمینان از تطبیق درست و بموقع آن به بمراجع مربوطه.
9.    کنترول از ترتیب فورم 22 مصارفات ماهوار و فورم م 90 محسوب باقیات سال تمام، و توزیع پول مساعدت به ورثه شهدا.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه به وی سپرده میشود.
11.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
•    وظایف هماهنگی:
12- مفاهمه و هماهنگی با نماینده  دفتر مرکزی  غرض اشتراک، نظارت و تطبیق رهنمود ها و پالیسیهای  بخش مربوط.
-----------------------------------------------------


شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:اقتصاد، حقوق و علوسیاسی، اداره و رهبری، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره و تجارت، امنیت و منازعات، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، حکومتداری، توسعه  پایدار و لوژستیک و سایر رشته های مرتبط به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال.
3.    مهارت های لازم:  تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛
ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

رهنمود تسلیم دهی درخواستی:
اشخاص واجد شرایط می‌توانند از تاریخ 3/1/1399 الی 14/1/1399 فورم درخواستی را از ویب سایت وزارت امور داخله دریافت و بعد از تکمیل به ایمیل آدرس civilian.hroffice@moi.gov.af ارسال نمایند، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوطه را بشکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله، واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و در صورت ضرورت به شماره 0202210146 تماس گرفته، معلومات اخد نمایید.

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies