قوماندان تولی محافظ قرارگاه

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

شماره

قوماندانی تولی محافظ قرارگاه به منظور تامین امنیت ساحات مربوطه قرارگاه معاونیت تعلیمات و تحصیلات ایجاد گردیده و دارای وظایف و مکلفیت های ذیل میباشد:

ـ قوماندان تولی محافظ به صورت دوامدار از چگونگی تامین امنیت ساحات مربوطه قرارگاه معاونیت تعلیمات و تحصیلات کنترول نموده مسئولین قراول عمومی، پوسته ها و محلات پهره داری چهار اطراف را متوجه مسؤلیت های شان نموده، بخاطر رفع نواقص و کمبودات برملا شده اجراات لازم نموده پیشنهادات خود را در زمینه ارائه میدارد.

ـ پلان های گزمه و پهره داری 24 ساعته پرسونل مربوطه را ترتیب، کنترول و عملی می نماید.

ـ از چگونگی وضع معیشتی سربازان، اجرای رخصتی های نوبتی، معاشات و وضع صحی آنها کنترول ومواظبت می نماید.

ـ از چگونگی حفظ و نگهداری اسلحه و مهمات و سایر اجناس و لوازم دست داشته کنترول و مواظبت نموده از اتلاف و ضایعات آن جلوگیری بعمل می آورد.

ـ از حاضری پرسونل به صورت دوامدار کنترول نموده، تدابیر مشخص و مثمری را بخاطر جلوگیری از فرار و غیابت دوامدار پرسونل اتخاذ میدارد.

ـ بخاطر ارتقای سطح دانش مسلکی پرسونل سعی و تلاش همه جانبه نموده سربازان تعلیم نادیده خویش را جهت تربیه و آموزش به کورس های آموزشی در مراکز تربیوی پولیس ملی معرفی می نماید.

ـ بخاطر پاکی و صفایی کاغوش ها، دفاتر و ساحات مربوطه معاونیت تعلیمات و تحصیلات اجراات نموده و از انداختن کثافات در محلات جلوگیری می نماید.

ـ اوامر و هدایات رهبری معاونیت تعلیمات و تحصیلات را عملی و به صورت دوامدار از چگونگی اجراات خویش در زمینه گزارش میدهد.

ـ از چگونگی محافظت تمام دیپو های لوژستیکی، تخنیکی، اسلحه، مهمات و غیره به صورت دوامدار کنترول بعمل می آورد .

قوماندان تولی محافظ قرارگاه

 عنوان وظیفه

87

سمونیار

بست ذکور

1 بست

تعداد بست ها

                                                             شرایط متقاضی                                 

  • - داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس اکادمی پولیس  و یا معادل آن.
  • - داشتن حد اقل دوسال  تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

 - داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (پروگرام آفیس).

- تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو).    

 - رتبه کاندیدان طبق پالیسی اپس، یک بست پائین، یک بست بالاتر و یا معادل بست باشد.

 

Documents

فورم متقاضی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies