کارشناس مدیریت اسلحه

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس مدیریت اسلحه 
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی لوژستیک
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    مدیر اسلحه و تجهیزات
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: ابراز نظر تخنیکی در مورد تثبیت عوارض وسایط نقلیه قوای پولیس و راجع آنها و ورکشاپ های ترمیماتی.
...................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    تهیه طرزالعمل ترمیمات تخنیکی حفظ و مراقبت سلاح و وسایط برای تمام قطعات پولیس.
•    اخذ معلومات دقیق از قطعات پولیس اعم از ریاست پولیس سرحدی، قوماندانی لوای انتقالات، قوماندای های امنیه ولایات و قوماندانی های کندک های حمایوی حالت تخنیکی وسایط و سلاح.
•    تهیه پیشنهاد و پیشنویس پرزه جات و تجهیزات  مورد ضروت مختلف النوع.
•    حصول اطمینان از اجرای پروسه حسابدهی و مصئونیت عینیات صنف مربوطه  و تجهیزات.
•    بررسی و بازدید از ورکشاپ های ترمیماتی اعم از شرکت AMS. 
•    کنترول از وسایط که از قطعات پولیس استرداد میگردد.
•    جمع آوری پرزه جات کارآمد از وسایط که قابل استفاده نمیباشد و و قید پرزه جات کارآمد را در جمع معتمد.
•    رهنمایی ترتیب فورم (71) تنزیل کتگوری و فورم (72) تلف با آمرین تخنیک قطعات قوای پولیس.
وظایف مدیریتی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های بخش ولایتی و سایر دیپارتمنت های ریاست جهت تحقق اهداف برنامه
................................................................................................................................................................................................................................................................
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته  تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: ( اداره و تجارت ، محاسبه و مالی، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، حقوق، علوم سیاسی،توسعه پایدار) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یکسال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
•      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
5 نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
       5نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies