هماهنگ کننده مالی

moi-af
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۶:۵۵

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده مالی 
بست:    4
وزارت یا اداره:      وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر پروژه دفتر مدیریتی اپس
    
------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: بر قراری ارتباط نزدیک بین ریاست مالی و بودجه و دفتر مدیریت APPS. 
------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1    تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
2    پیشبرد امور مالی بخشهای مرکزی و ولایتی به وقت معین.
3    شناسایی تفاوت ها بین نتایج مالی واقعی و بودجه اصلی در پایان هردوره گزارش.
4    حفظ و تقویت دانش فنی با اشتراک در تمامی کنفرانس های مربوط، برنامه های آموزشی، ورکشاپ ها و بررسی نشریات حرفه ای.
5     تطبیق هنر سنجش معیارهای ارزیابی عملکرد و اشتراک در مجامع حرفه ای.
6    هماهنگی مداوم در تنظیم و ترتیب بودجه سیستم اپس با ریاست ع مالی و بودجه و سایربخشها مرتبط.
7    اطمینان از گنجانیدن  مصارف سفر تیم های سیار در بودجه  عمومی با در نظر داشت محدودیت های بودجوی.
8    سفر به دفاتر مرتبط ساحوی خارج از کابل جهت ارائه کمک و حمایت در صورت لزوم دید در چهارچوب این پروگرام.
9    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
10    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
-----------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد7، 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه ، مدیریت پروژه، حکومتداری و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط (به وظیفه ) دو سال و به بالاتر از آن ارجحیت داده میشود.
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو ویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 10/15/ 1399الی 25/ 10/ 1399فورم درخواست بست های متذکره را از طریق ویب سایت وزارت امورداخله دریافت و بعد از تکمیل به ایمیل آدرس Tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، لازم به یاد آوری است که درصورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را به شکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشر وزارت امورداخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده می‌توانید.

در صورت ضرورت به شماره 0202210146 به تماس شوید 
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies