هماهنگ کننده امورکادری

moi-af
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۵:۳۶

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده امورکادری(HR SME)
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    2
گزارشده به:    آمر پروژه سیستم اپس
گزارش¬گیر از:    قدمه تحت اثر 


هدف وظیفه: مسئولیت مشوره دهی راجع به پالیسی پیژند، مقتضیات کاربران و پروسه های کاری پیژند در چهارچوب مدیریت سیستم APPS
-------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
2.    راه اندازی برنامه های آموزشی، حمایه و مشوره روی قابلیت های پرسونل، مدیریت و مسائل مرتبط با پیژند.
3.    تطبیق سیستم پرداخت معاشات و پرسونل افغان (سیستم اپس) مطابق پالیسی وزرات امور داخله.
4.    اطمینان دهی از کارکرد های اپس مطابق به پالیسی و ضروریات پیژند وزارت امور داخله.
5.    اطمینان دهی از ارتباطات موثر و تطبیق سیستم اپس در بخشهای مرکزی و ولایتی به مراجع مسئول.
6.    کمک به مدیریت سیستم اپس جهت شناسائی پرسونل دارای کارکرد عالی و ترتیب پلان های مناسب جهت ارتقای ظرفیت هر چه بیشتر.
7.    حمایت از تطبیق استراتیژی مدیریت تغیر مطابق تغیرات مرتبط در وزارت.
8.    در صورت ضرورت سفر به سایت های خارج از کابل جهت تدارک کمک و حمایه مرتبط با این برنامه.
9.    تجدید و تقویت آگاهی مسلکی و تخنیکی با اشتراک در ورکشاب ها، ترینینگ ها و کنفرانس ها، مرور نشریات مسلکی، ایجاد ارتباطات و اشتراک در انجمن های تخنیکی و مسلکی..
10.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.


شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد7، 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت عمومی، حقوق، منابع بشری، اداره تجارت ، اداره عامه، مدیریت پروژه، حکومتداری، توسعه پایدار، و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط (به وظیفه ) دو سال و به بالاتر از آن ارجحیت داده میشود.
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو ویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.    داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 10/15/ 1399الی 25/ 10/ 1399فورم درخواست بست های متذکره را از طریق ویب سایت وزارت امورداخله دریافت و بعد از تکمیل به ایمیل آدرس Tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، لازم به یاد آوری است که درصورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را به شکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشر وزارت امورداخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده می‌توانید.

در صورت ضرورت به شماره 0202210146 به تماس شوید 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies