هماهنک کننده تشکیل

moi-af
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۶:۱۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

    
عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده تشکیل 
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر پروژه دفتر مدیریتی اپس
    
--------------------------------
هدف وظیفه: انعکاس تغیرات تشکیلاتی و الزامات گزارش دهی در مادیول سیستم اپس با دقت و اسرع وقت. 
--------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
2.    تامین هماهنگی مداوم با ریاست عمومی اداره تنظیم قوتها و ریاست منابع بشری جهت ثبت نمودن تشکیل در سیستم اپس.
3.    انتقال یافتن تغییرات تشکیل در باره پرسونل و تجهیرات در اسرع وقت به سیستم اپس و حصول اطمینان از اینکه  تشکیل منظور شده وزرات را به شکل دقیق ثبت و  انعکاس دهد.
4.    اطمینان از اینکه انکشاف سیستم اپس در وزارت باعث آوردن شفافیت می شود.
5.    شناسایی تفاوت ها میان تشکیل و معلومات مندرج سیستم اپس در پایان هر دوره گزارشدهی.
6.    سفر در هنگام ضرورت به ساحات تعین شده جهت تنظیم  سایت ها و دفاتر محلی خارج از شهر کابل جهت فراهم آوری کمک ها، آموزش ها و سایر حمایت ها در باره مادیول تشکیل سیستم اپس با درنظرداشت ساحه کاری مرتبط.
7.    تقویت دانش فنی و حرفه یی از طریق اشتراک در تمامی کنفرانس های مربوطه عم از برنامه های آموزشی، ورکشاپ ها، مطالعه و بررسی نشریات حرفه یی.
8.    تطبیق هنر سنجش معیارهای ارزیابی عملکردی و اشتراک در مجامع حرفه یی.
9.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد7، 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اتقصاد، کمپیوتر ساینس،اداره تجارت، اداره عامه ، مدیریت پروژه، حکومتداری و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری مرتبط (به وظیفه ) دو سال و به بالاتر از آن ارجحیت داده میشود.
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو ویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.    داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 10/15/ 1399الی 25/ 10/ 1399فورم درخواست بست های متذکره را از طریق ویب سایت وزارت امورداخله دریافت و بعد از تکمیل به ایمیل آدرس Tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، لازم به یاد آوری است که درصورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را به شکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشر وزارت امورداخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده می‌توانید.

در صورت ضرورت به شماره 0202210146 به تماس شوید 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies