معاون ملکی قومندانی امنیه ولایت جوزجان

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۱۴:۱۴

Publish Date

Closing Date


عنوان وظیفه:  معاون ملکی 
بست:   3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    قوماندانی امنیه ولایت (جوزجان)
موقعیت پست:    ولایت (جوزجان)
تعداد پست:   1
گزارشده به:  قوماندان امنیه ولایت (جوزجان) و ریاست هماهنکی ولایتی
گزارشگیر از:  کارکنان تحت اثر 
کد بست:    
تاریخ بازنگری:    19/01/1398
-------------------------------------------------
هدف وظیفه: هدایت و مدیریت بخشهای پلانگذاری، اداری، منابع بشری، مالی، لوژستیکی، تدارکاتی، تامیناتی و پولیس مردمی بخش مربوط.
-------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
2.    مدیریت بخش های تحت اثر و تشریک مساعی با شعبات و بخشهای کاری نظامی و ملکی قوماندانی امنیه؛
3.    مدیریت بخش های پلانگذاری، مالی، اداری، منابع بشری، لوژستیکی، و تامیناتی و ایجاد روابط و هماهنگی در رابطه به اهداف پولیس ملی و جلب کمک و همکاری مداوم ایشان در راستای جلوگیری از جرایم و تقویت نفوذ پولیس در بین مردم؛
4.    ابراز نظر و مشوره با قوماندان امنیه در رابطه به تقرر، تبدل، ترفیع و سایر امتیازات کارکنان تحت اثر؛
5.    طرح و ترتیب طرزالعملها، مقرره ها، پالیسیهای قومندانی امنیه ولایت مربوط؛
6.    فراهم آوری و تنظیم سیمنارها، لکچرها وکنترول از پیشبرد امورات اداری، دفترداری، قید ثبت اسناد؛
7.    تهیه و توحید گزارشات مصارفاتی وجه مالی، جمع دهی در اخیر هر ماه مطابق قانون و حصول اطمینان از تطبیق درست و بموقع آن؛
8.    کنترول از ترتیب فورم 22 مصارفات ماهوار و فورم م 90 محسوب باقیات سال تمام، و توزیع پول مساعدت به ورثه شهیدا؛
9.    مدیریت و رهنمائی پرسونل بمنظور رفع  نیازمندهای جزوتامهای مربوطه از قبیل عینیات تعمیراتی، اعاشوی، البسوی، محروقاتی، ممر، مفروشاتی و تدارکاتی؛
10.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه به وی سپرده میشود.
----------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، اداره و رهبری، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره تجارت، امنیت و منازعات، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، حکومتداری، توسعه پایدار، لوژستیک و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


امتیازات:
معاش ماهوار طبق سیستم جدید رتب و معاش.
رخصتی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی
اشخاص واجد شرایط از تاریخ 4/10/1398 الی تاریخ 8/10/1398  می توانند فورم های مخصوص درخواستی را از ساعت 7:30 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله واقع مقام ولایت کابل اخذ بعد از خانه پوری دوباره تسلیم نماید، همچنان سافت کاپی فورم را از ویب سایت وزارت امور داخله دریافت نماید.
در صورت ضرورت جهت کسب معلومات بیشتر به شماره تماس های ذیل با ما در تماس شوید.  0202210146 
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies