معاون تامیناتی نیمروز ، هرات

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۰:۲۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    معاون تامیناتی
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    قوماندانی امنیه ولایات (                        )
موقعیت پست:    ولایت (                   )
تعداد پست:    
گزارشده به:    قوماندان امنیه ولایت
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر (مالی، لوژستیکی، تعمیراتی ،صحیه، تدارکاتی و مخابره و تکنالوژی)
کد بست:    
تاریخ بازنگری:    10/12/1398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: مدیریت و کنترول بخشهای ، مالی، لوژستیکی، تعمیراتی ،صحیه، تدارکاتی و مخابره و تکنالوژی جهت تحقق اهداف متوقعه. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    مدیریت بخش های تحت اثر و تشریک مساعی با شعبات و بخشهای کاری نظامی و ملکی قوماندانی امنیه.
2.    مدیریت بخش های مالی، لوژستیکی، تعمیراتی ،صحیه، تدارکاتی و مخابره و تکنالوژی و ایجاد روابط و هماهنگی در رابطه به اهداف پولیس ملی و جلب کمک و همکاری متداوم ایشان در راستای جلوگیری از جرایم و تقویت نفوذ پولیس در بین مردم.
3.    طرح و ترتیب طرزالعمل ها، مقرره هاو پالیسی های قوماندانی امنیه ولایت مربوط.
4.    فراهم آوری و تنظیم سیمنارها، لکچرها وکنترول از پیشبرد اموراات اداری، دفترداری و قید ثبت اسناد.
5.    تهیه، توحیدوترتیب گزارشات مصارفاتی وجه مالی، جمع دهی در اخیر هر ماه مطابق قانون جهت حصول اطمینان از تطبیق درست و بموقع آن به بمراجع مربوطه.
6.    کنترول از ترتیب فورم 22 مصارفات ماهوار و فورم م 90 محسوب باقیات سال تمام.
وظایف مدیریتی:
7.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ق.امنیه مربوطه، بمنظور تطبیق اهداف تعیین شده .
8.    ارایه نظریات و مشوره دهی  به قوماندان امنیه ولایت مربوط در رابطه به تقرر، تبدل، ترفیع و سایر امتیازات کارکنان تحت اثر.
9.    رهنمائی پرسونل بمنظور رفع  نیازمندهای جزوتامهای مربوطه از قبیل عینیات تعمیراتی، اعاشوی، البسوی، محروقاتی، ممر، مفروشاتی و تدارکاتی.
10.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه به وی سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.     مفاهمه و هماهنگی با نماینده  دفتر مرکزی  غرض اشتراک، نظارت و تطبیق رهنمود ها و پالیسیهای  بخش مربوط.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:)اقتصاد، مدیریت مالی، اداره و تجارت، اداره عامه، اداره و تجارت، حسابداری، تدارکات، لوژستیک، مدیریت عمومی،ACCA،CA) و سایر رشته های مرتبط به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود،
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:  
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
•      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد،
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies