معاونیت امور عملیاتی

معاونیت مذکور معینیت تصدی ملی محافظت عامه در تشکیل خود با داشتن پنج پالیسی ریاست محافظت از پروژه های دولتی ،ریاست محافظت از پروژه های غیر دولتی ، محافظت از پروژه های بین المللی ، ریاست محافظت و امنیت از قطارها ، مدیریت عمومی تعلیم و تربیه  که این مدیریت در مرکز تربیوی خویش محافظان را تربیه نموده و فعالیت مینماید. معاون عملیات شبانه روز برای کمک به شهروندان تلاش می کند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. معاونیت عملیاتی شبانه روز برای کمک به شهروندان تلاش می کند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد