مشاور کلنیک ارتوپیدی

moi-af
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۷:۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

مشاور کلنیک ارتوپیدی

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت امورداخله

بخش:

کابل (مرکز)

موقعیت بست:

ریاست خدمات صحیه

تعداد بست:

1

گزارشده به:

معاونیت طب معالجوی

گزارش­گیر از:

ندارد.

کدبست:

 

تاریخ بازنگری:

22/7/1399

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه : ارائه مشوره های تخصصی در مورد بحش ارتوپیدی به داکتران مربوط جهت عرضه خدمات بهتربه مریضان داخل بستر

صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. اشتراک درعملیاتهای های بحش ارتوپیدی و ابراز نظر در مورد علاج امراض ارتوپیدی.
 2. ابراز نظر به داکتران بخش ارتوپیدی درمورد  مریضان داخل بستر.
 3. بررسی از وضع مریضان بعد از عملیات ارتوپیدی و ارائیه مشوره در قسمت تطبیق ادویه جات لازم.
 4. معاینه و تداوی مریضان ارتوپیدی داخل بستر.
 5.  حصول اطمینان از شفایاب شدن مریضان داخل بستر و مرخص نمودن آن بعد از تداوی.
 6. رهنمائی داکتران جدیدالتقرر(بشکل عملی و نظری )غرض ارتقای ظرفیت شان.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
 2. اشتراک درجلسات و سیمینارهای آموزشی و ابراز نظر در مورد امراض ارتوپیدی.
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوردها بخش مربوطه ، بمنظورمطلع ساختن رهبری وزارت.
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات و مسولین مربوطه  مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی لازم با تمام  داکتران بخش قلبی در رابطه به شفایاب شدن مریضان داخل بستر.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی: حد اقل لیسانس از رشته : ارتوپیدی) به در جات تحصیلی بالاتر در رشته  فوق  از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری : حداقل یک سال مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 1. موارد تشویقی:

 الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.

ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies