مسوول حفظ و مراقبت

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۱۵:۳۵

Publish Date

Closing Date

لایحه  وظایف مسئول حفظ و مراقبت
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مسئول حفظ و مراقبت  
بست:    این بست بعد از انتخاب کاندید برنده به نظامی تعدیل رتبه میگردد
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست تعمیرات
موقعیت پست:    34 ولایت 
تعداد پست:    34
گزارشده به:    رئیس تعمیرات و مدیر تعمیرات
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)
کد بست:    
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------
هدف وظیفه: ایجاد مرکز هماهنگی و نظارت یومیه از تاسیسات وزارت امور داخله. 
-------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    حصول اطمینان از حفظ ومراقبت سیستم های موجوده تخنیکی در بخش های تهویه، تسخین، کانالیزاسیون وسیستم تصفیه فاضلاب تعمیرات، ترمیم وفعال نگهداشتن سیستم های آبرسانی، برق، مرکز گرمی، امور نجاری، رنگمالی وپاک کاری عموم ساختمان ها وساحات قرارگاه مربوط
2.    طرح، ترتیب و تطبیق پلان های عملی روزانه، هفته وار وماهوار جهت ترمیمات، رنگمالی، رفع عوارض تخنیکی ساختمان ها وساحات قرارگاه مربوط در مطابقت به پلان عمومی اداره
3.    حصول اطمینان از تزئین ساحات سبز و مراقبت از اشجار، آبیاری باغچه ها وسایر ساحات سبز داخل قرارگاه مربوط
4.    گزارشدهی یومیه، هفته وار و عندالضرورت از اجراات کاری، کمبودی ها ومشکلات موجود وموانع به آمر مستقیم ومدیریت عمومی حفظ ومراقبت ریاست تعمیرات
5.    نظارت یومیه از عموم ساختمان ها وتجهیزات، جمع اوری معلومات ونواقصات وتوظیف پرسونل مسلکی برای رفع مشکلات و نواقصات
6.    تشخص وپیشنهاد نیازمندی برای حفظ و مراقبت تاسیسات مربوط و ترتیب پلان گدام و توزیع آن
7.    ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراات، افزایش موثریت وبازدهی کار، نیاز های آموزشی وبالا بردن سطح ظرفیت تخصصی کارکنان مسلکی در مطابقت به قوانین نافذه کشور با هماهنگی مدیریت منابع بشری قوماندانی مربوطه
8.    تامین ارتباط وهماهنگی با ارگان های امنیتی واتخاذ تدابیر جهت تامین امنیت پرسونل و تاسیسات ( درصورت بروز کدام مشکل یا مانع بر علاوه اینکه آمر مستقیم در جریان گذاشه میشود ریاست تعمیرات نیز درجریان گذاشته شود)
9.    ثبت وسجل تمام تاسیسات تحت اثر قوماندانی امنیه وایجاد سیستم معلوماتی الکترونیکی
10.    ایجاد سیستم معلوماتی گدام (inventory) تجهیزات مربوطه به وزارت امور داخله وثبت تمام اجناس مطابق به کود مشخص
11.    ایجاد آرشیف معلوماتی هارد وسافت در اداره مربوطه به شکل رسمی
12.    تامین ارتباط مستقیم با آمر تعمیرات قوماندانی امنیه و ریاست تعمیرات به شکل دوامدار
13.    شریک نمودن تمام فعالیت های انجام شده حفظ و مراقبت در سطح ولایت به عنوان دست آورد ها به ریاست تعمیرات
14.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
1.    داشتن سند تحصیلی لسانس و یا بالاتر از آن در یکی از رشته های انجنیری ( ساختمانی، مهندسی، میخانیک، برق و آبرسانی )
2.    توانایی استفاده از کمپیوتر (برنامه Office  و برنامه های انجنیری )
3.    توانایی استفاده از انترنت (ارسال ایمیل و اسناد مورد ضرورت از طریق ایمیل )
4.    بلدیت به زبان انگلیسی ( توانایی خواندان متن های انگلیسی، نوشتن راپور ها واستفاده از راپور ها و گزارشات که به زبان انگلیسی حسب نیاز ترتیب میگردد و ترجمه اسناد) 
5.    حد اقل سه سال تجربه کاری در بخش های انجنیر ی 

رهنمود تسلیم دهی درخواستی: 
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته ومسکونه ولایات مذکور باشند میتوانند از تاریخ 17/10/1398 الی 21/10/1398 فورم درخواستی ضمیمه شده را با تذکره، اسناد تحصیلی و تجارب کاری و ذکر ولایت درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود..


 

Documents

application_form

Related VacanciesShow all

Back to vacancies