مدیر ع نظارت و ارزیابی از تطبیق مصوبات و احکام

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۲۴
ظ

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع نظارت و ارزیابی از تطبیق مصوبات و احکام
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست نظارت و ارزیابی  
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس نظارت و ارزیابی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    088-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: نظارت و ارزیابی از تطبیق مصوبات و احکام در تمام جزوتامهای وزارت برای اندازه گیری پیشرفت ها و بهبود در حساب دهی و تصمیم گیری مبتنی بر حقایق در مطابقت به قانون نافذه کشور.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه مدیریت مربوطه  در مطابقت با پلان عمومی ریاست ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
2.    اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوط؛
3.    انکشاف میکانیزم نظارت و ارزیابی از تطبیق استراتیژی، پالیسیها، برنامه ها و سایر اسناد تقنینی از تطبیق مصوبات و احکام  مقرره و طرزالعمل ها در بخشهای مرکز و ولایات؛
4.    نظارت ارزیابی از تطبیق پلانهای استراتیژی، پالیسیها منظورشده و تطبیق فرامین و احکام مرتبط و حصول اطمینان از تطبیق موثر و منظم در وزارت امور داخله؛
5.    جمع آوری، تحلیل وتهیه گزارشات از تطبیق فعالیت های جزوتام و شریک ساختن نتایج آن بمراجع مربوط و ارائه پیشنهادات مشخص جهت بهبود هرچه بیشتر از تطبیق فعالیت ها وحصول نتایج مشخص شده و ارائه آن درجلسات مربوط؛
6.    ارزیابی موثریت، مثمریت، نتایج،بقاء ومرتبط بودن فعالیت ها، پالیسیها، برنامه ها، تشکیل، مقاصد و اهداف استراتیژی وزارت امور داخله با دیدگاه وماموریت آن و پالیسی و استراتیژی وزارت؛
7.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
8.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.


شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، شرعیات (فقه و قانون)، پالیسی عامه، اداره عامه، حکومتداری، مدیریت دولتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 08/03/1398 الی 12/03/1398 درخواست کاری خویش را با خانه پری فورم پی دی اف، اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکره خویش را که از ۵ ایم بی بیشتر نشود، مطابق رهنمایی فورم درخواست امتحان بست های خدمات ملکی که لینک ان درج اعلان است به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af و CC  به ایمیل csc.moi@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

نوت: هنگام درخواست عنوان بست و کود بست را در (Subject) ایمیل ذکر نمایید.

Documents

فورم درخواستی امتحان بست های وزارت امور داخله

Related VacanciesShow all

Back to vacancies