مدیر عمومی محاسبه

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۷:۵

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف بستهای خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی محاسبه
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله
بخش:    قوماندانی حمایوی 
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    مدیر دیپو وسایط پرزه جات 
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر( مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: مدیریت و کنترول کارکنان تحت اثر و ملاحظه شد فورمهای محاسباتی بخش پرزه جات  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
1.    ملاحظه شد فورم محاسباتی بخش پرزه جات وسایط.
2.     حصول اطمینان از تهیه و ترتیب فورم م های استردادی و تثبیت اسناد مورد ضرورت بخش پرزه جات. 
3.    اجرای امورات یومیه، اکمال، توزیع و محاسبه پرزه جات وسایط با استفاده از سیستم (Core IMS).
4.    حصول اطمینان توزیع پرزه جات جدید و یا مستعمل در ملاحظه فورم بخش مربوطه.
5.    حصول اطمینان از تهیه لست معلوماتی پرزه جات وسایط موجود و توزیع در داخل دیپو.
6.    مهر و لاک نمودن دیپوی پرزه جات بعد از ختم رسمیات در حضور داشت هئیت توظیف شده جهت حفتظت اجناس.
وظایف مدیریتی:
7.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
8.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
9.    مدیریت و ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
10.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    مفاهمه و هماهنگی با تمام بخشهای مربوط جهت انجام بهتر فعالیته
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اداره عامه، مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی،اقتصاد، ارتباطات، مدیریت و رهبری، پالیسی عامه ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری:  داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی 
•    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies