مدیر عمومی مالی

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:      مدیر عمومی مالی  
بست:     4
وزارت یا اداره:     ریاست عمومی لوژستیک 
بخش مربوطه:    آمریت دایره مرکز
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر عمومی دایره مرکز 
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
هدف وظیفه : تهیه و ترتیب فورمه جات معاشات و  اجرای معاشات، حواله جات، اسناد محاسبوی 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
1.    تنظیم و ترتیب فورمه جات معاشات، تخصیصات و سایر مسائل پولی.
2.    ملاحظه شد فورمه های معاشات جهت اجرا، برویت فورمهای تثبت شده.
3.    طی مراحل فورمه جات و تخصیصات بخشهای مرکزی.
4.    تهیه  و ترتیب فورمه جات  از اجرای حقوق شهدا و معلولین.
5.    کنترول اسناد محاسبوی مالی بخش های مربوطه 
6.    تهیه و ترتیب  فورم های (م3 ،م1،م11)و قطعــی فــورم های (م8 ،م7 و م 11) توحیدی .
7.    حفظ و نگهداری اسناد طی مراحل شده به شکل سیستماتیک بخش مربوطه.
وظایف مدیریتی:
1.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
2.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
3.    مدیریت و ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.
4.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
5.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
6.    وظایف هماهنگی:
7.    مفامهه و هماهنگی  با  صنوف مختلف مالی و بودجه  در سطح قرارگاه وزارت  وجوانب اجرائیوی سیستم اکمالات غرض افزایش موثریت و کارائی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، مدیریت مالی، اداره و تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، ACCAوCA) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
‌أ.    تجربه کاری:  داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
2.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی 
•    توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط بوظیفه 
3.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies