مدیر عمومی قرارگاه

moi-af
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۵:۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی قرارگاه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی پیزنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر پروژه دفتر مدیریتی اپس
    
هدف وظیفه: ارائه وضاحت در مدیریت تغیرات رسمی قراردادها شامل (اصلاح، تغیر، حذف در شرایط و یا مقررات)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
2.    شناسایی و ارزیابی نیازهای بخش قرارداد نهاد ها از طریق تحلیل کار، ظرفیت کاری ومشاوره با مدیریت ها و ریاست ها با درنظرداشت قوانین، مقررات، پالیسی و پروسیجرها.
3.    آماده سازی، سازماندهی، و نگهداری سوابق و فایل های قراردادی، مستند سازی قرارداد، فعالیت ها ، عملکرد و انطباق آن.
4.    نگهداری مخازن مشترک، جلسات مرتبط با قرارداد، اجرای جلسات و تنظیم دقیق زمان تدویر جلسه و اقدامات.
5.    هماهنگی مستقیم با تیم های مربوطه، ایجاد رویکردهای استندرد و فرایندها ، مدیریت تغیر قرارداد، اصلاح قرارداد.
6.    بر قراری ارتباط با سایت های قرارداد و تمرین به تیم های داخلی، اطمینان از بررسی قرارداد، تصویب و اجرای قرارداد ها.
7.    ارائه خدمات در مدیریت قرارداد، که شامل الگوهای مستند سازی،بررسی قرارداد، گزارشات و غیره میگردد .
8.    سفر در هنگام ضرورت به ساحات دور و سایت ها و دفاتر محلی خارج از شهر کابل جهت فراهم آوری کمک ها، آموزش ها و سایر حمایت ها با درنظرداشت ساحه کاری مرتبط.
9.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیتهای ها و دست آوردهای بخش مربوط، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
---------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:ادبیات، حقوق و علوم سیاسی، اداره و مدیریت، اداره وتجارت، اقتصاد، اجتماعیات. تعلیم وتربیه، مدیریت عمومی؛ارتباطات.
2.    تجربه کاری مرتبط (به وظیفه ) دو سال و به بالاتر از آن ارجحیت داده میشود.
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو و یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.     داشتن مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 10/15/ 1399الی 25/ 10/ 1399فورم درخواست بست های متذکره را از طریق ویب سایت وزارت امورداخله دریافت و بعد از تکمیل به ایمیل آدرس Tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، لازم به یاد آوری است که درصورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را به شکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشر وزارت امورداخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده می‌توانید.

در صورت ضرورت به شماره 0202210146 به تماس شوید 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies