مدیر عمومی تحقیق شکایات

moi-af
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۶:۵۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه  وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست:

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تحقیق شکایات

بست:

4

وزارت یا اداره:

امور داخله

بخش:

ریاست حقوق بشر جندر و اطفال

موقعیت بست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیر عمومی دفتر

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد بست:

 

تاریخ بازنگری:

22/7/1399

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: تحقیق دوسیه های شکایات مربوط به جندر و ترتیب شکایت نامه درمطابقت به قانون نافذه کشور

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1.  ترتیب شکایت نامه ها، مراقبت و کنترول تمام اسناد مربوط آمریت جندر جهت برآورده شدن اهداف و برنامه های ریاست.
 2. مطالعه  و بررسی دوسیه های مربوط به شکایات جندرکه از ریاست های مختلف مواصلت مینمائید.
 3. ابراز نظر و رسیده گی به دوسیه های شکایات  مربوطه به جندر و ارائه مشوره ها در جهت رفع نواقصات اسناد بخش مربوط.
 4. بررسی تخطی ها  از حقوق جندر با درنظرداشت پالیسی های جندر درتمام جزوتامهای مرکزی و لایتی وزارت.
 5. ابراز نظردرمورد شکایات  آنعده کارمندان قشر اناث که مراجعه مینماید.
 6. تهیه و ترتیب پیش نویس ها در رابطه به نوع شکایت و تنظیم دوسیه های شکایتی.

وظایف مدیریتی:

 1.  تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه  در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
 2. فراهم آوری و ایجاد تسهیلات کاری برای پرسونل تحت اثر.
 3. ارائه گزارش ماهوار ؛ ربعوارو سالانه و عندالضرورت از فعالیتهای ها و دست آورد های بخش مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات و مسولین مربوطه  مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی با سایر نهاد های داخلی در جهت تطبیق اهداف و پروگرامهای وزارت.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. رشته تحصلیی : حد اقل لیسانس در یکی از رشته های جندر ومطالعات زنان، اداره عامه، اداره وتجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، حقوق علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، حکومت داری، روابط عامه، ارتباطات، ژورنالیزم، ادبیاد، شرعیات، تعلیم و تربیه ساختمانی و به در جات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری:حداقل یک سال مرتبط به وظیفه.

3-مهارت های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

3 موارد تشویقی:

الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.

ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:

بست متذکره صرفآ برای طبقه اناث اختصاص داده شده.

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies