مدیر عمومی تامین اطلاعات

moi-af
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۴:۳۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

عنوان وظیفه:    مدیرعمومی تامین اطلاعات 
بست:    4
وزارت یا اداره:      وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون 
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر پروژه سیستم اپس
    
    
    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 هدف وظیفه: مسئولیت تحلیل و ارزیابی معلومات سیستم پرداخت معاشات و پرسونل افغان (APPS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1)    ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوارو سالانه بخش مربوط در مطابقت با پلان عمومی ریاست ،بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
2)    تدارک دهی، توزیع و نگهداری پلان ها، پالیسی ها، هدایات و رهنمایی در رابطه به پروسیجرها و پالیسی‌های موجود به کارکنان.
3)    حصول اطمینان  ازاینکه تمام کاربران سیستم اپس از پالیسی ها ایمنی معلومات داشته و فراهم نمودن آموزش به آنها.
4)    گزارش دهی ناسازگاری ها  که مطابق به قانون و مقررات وزارت تنظیم نشده است به مراجع مربوط.
5)    حصول اطمینان ازینکه تمام پروسه های تصدیق و اعتباردهی معلومات، مطابق پروسیجر های تصدیق و اعتباردهی وزارت عیار گردیده است.
6)    اطلاع دهی و گذارش دهی کتبی در صورت بروز خلای امنیتی در سیستم و اطمینان دهی از عدم تکرار آن.
7)    کمک به اعضای تیم جهت بررسی و تحلیل راه حل ها برای چک، مرور و تائید تمام جزئیات در رابطه با مدیریت حساسیت های تضمین معلومات و نگهداری تمام سند های لازم برای پیگیری چالش های امنیتی مرتبط با معلومات.
8)    حفظ و تجدید آگاهی مسلکی و تخنیکی با اشتراک نمودن در ورکشاب ها، ترینینگ ها و کنفرانس ها، مرور نشریات مسلکی، ایجاد ارتباطات و اشتراک در انجمن های تخنیکی و مسلکی.
9)    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
10)    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.


شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):    
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های کمپیوتر ساینس، انجنیری کمپیوتری، تکنالوژی معلوماتی و سایر رشته های مرتبط.
2.    تجربه کاری مرتبط (به وظیفه ) دو سال و به بالاتر از آن ارجحیت داده میشود.
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.    داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 10/15/ 1399الی 25/ 10/ 1399فورم درخواست بست های متذکره را از طریق ویب سایت وزارت امورداخله دریافت و بعد از تکمیل به ایمیل آدرس Tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، لازم به یاد آوری است که درصورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را به شکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشر وزارت امورداخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده می‌توانید.

در صورت ضرورت به شماره 0202210146 به تماس شوید 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies