مدیر عمومی اجراییه

moi-af
پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۳۳

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اجرائیه
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    کابل(مرکز)
موقعیت پست:    معینیت اداری 
تعداد پست:    1
گزارش به:    معاون ملکی معینیت 
گزارشگیر از:    ندارد
کد بست:    040-44-90-26
تاریخ بازنگری:    7/1/1398
--------------------------
هدف وظیفه:  فراهم آوری و ارائه  خدمات اداری و اجرائیوی را به عهده دارد .
--------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه  بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت؛
2.    رسیده گی به مکاتیب و پیشنهادهای مواصله از مراجع ذیصلاح و ارسال مکاتیب به مراجع مربوطه؛
3.    ارائه پیشنهادات جهت تهیه قرطاسیه و وسایل مورد ضرورت، تهیه و ترتیب خلاصه اجراات مجالس بخش مربوطه؛
4.    حصول اطمینان از تعقیب هدایات در شعبات مربوطه و نگهداشت لست نمرات تیلفون مقامات عالی رتبه؛
5.    ترتیب و تنظیم اسناد در فایلنگ و ایجاد  سیستم  مؤثر و شفاف فایلنگ؛ 
6.    تایپ نمودن مراسلات، اسناد و راپورها درکمپیوتر؛ 
7.    حفظ و نگهداشت اسناد در دوسیه های مربوط ریاست؛ 
8.    ارایه گزارش کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
----------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: ادبیات، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، تعلیم و تربیه، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی،  ارتباطات، روابط عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛ 
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه    


بناً اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث میتوانند فورم های درخواستی بست های متذکره را، از تاریخ 21/9/1398 الی 25/9/1398ازطریق ویب سایت وزارت امور داخله دریافت، و بعد از تکمیل به ایمل آدرس (civilian.hroffice@moi.gov.af) ارسال نمایند، لازم یه یاد آوری است، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را بشکل حضوری از امریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و هم در صورت ضرورت به شماره  0202210146 تماس گرفته معلومات اخذ نماید.

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies