مدیریت عمومی کورسهای اختصاصی

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

_ تنظیم کورسهای مسکلی واختصاصی درمرکزومراکزتعلیمی .

_ ایجاد دیتابس ثبت اسناد مداومین مراکزتعلیمی .

_ رهنمائی مستقیم پرسونل مربوط در پیشبرد اموارت مربوطه.

_ تربیه پرسونل تحت اثر خـویش به روحیه عالی وداشتن  سطـح دانش علمی .

_ همکار نزدیک مادونان خویش بوده واز موجودیت وحاضـری پرسونل خـویش همه روزه کنترول بعمل اورده  ودرجهت رفع مشکلات قانون ایشان همکاری لازم می نمایند.

_ از اجرای حقوق وامتازات محصلین ومداومـین کورسها  وراسی وکنـــترول می نمایند.

_ اشتراک در جلسات رهنمودی واداری رهبری قوماندانی عمومی تعلیم وتربیه وآگاه ساختن پرسونل مربوطه از ازتصامیم وفیصله های ان .

  _ مدیر عمومی مکلفیت دارد تا مطابق به بست وتشکیل منظور شده   تمامآ کارمندان واعضای

 مدیریت را به وظایف محوله توظیف  و از چگونگی تحق واجرای ان کنترول رهنمائی ومراقبت مینماید .

_ موظفین مربوطه را درحصه پاک کاری  ونظافت شعبه متوجه وتوظیف میدارد.

  •  

مدیریت عمومی کورسهای اختصاصی

  • عنوان وظیفه

سمونوال

بست ذکور

                                                                             شرایط متقاضی

  • 1- داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس اکادمی پولیس  و یا معادل آن.
  • 2- داشتن حد اقل دوسال  تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
  • 3- داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (پروگرام آفیس) مرتبط به وظیفه.

4- تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو).

5- کورس های مسلکی سیستم (اپس APPS) را فراه گرفته باشد.

6- رتبه کاندیدان طبق پالیسی اپس، یک بست پائین، یک بست بالاتر و یا معادل بست باشد

Documents

فورم متقاضی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies