مدیرعمومی نظارت و ارزیابی پروژه و برنامه

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۵:۵۸

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه: مدیر عمومی نظارت و ارزیابی پروژه و برنامه  
بست:    4
وزارت یا اداره:  امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی نظارت و ارزیابی معینیت پالیسی و استراتیژی   
موقعیت پست:   کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس عمومی نظارت و ارزیابی 
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)
کد بست:    
تاریخ بازنگری:    17/02/1398
-------------------------------------------------------
هدف وظیفه: نظارت از امور اداری و تامیناتی وزارت در ساحات مدیریت منابع بشری، مالی، لوژستیک، تعمیراتی و تدارکاتی. 
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت؛
2.    نظارت از کارکرد پولیس ملی در امور امنی، امور تعلیمی و تربیه پولیس ملی، و نهایتاً کار و فعالیت های پولیس در سطح ولایات؛
3.    نظارت از تطبیق فرامین و احکام مرتبط به امور نظارت و ارزیابی پروژه ها مطابق برنامه تعین شده؛
4.    نظارت و ارزیابی از برخورد پولیس و مردم و ایجاد نتایج ابتدایی سطح رضایت مردم از خدمات پولیس در هماهنگی با ادارات مربوط؛
5.    ترتیب گزارشات تحلیلی کمی و کیفی، تجارب حاصله و ارایه آن در جلسات؛
6.    نظارت از پیشرفت و تطبیق استراتیژیک، پالیسی ها، برنامه ها و سایر اسناد تقنینی وزارت در مرکز و ولایات؛
7.    ارائه گزارش ماهوار؛ ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیتهای ها و دست آوردهای آمریت مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
8.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، مدیریت پروژه، مدیریت عمومی، اداره عامه، پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛ 
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته ومسکونه ولایات مذکور باشند میتوانند از تاریخ 8/11/1398 الی 18/11/1398 فورم درخواستی ضمیمه شده را با تذکره، اسناد تحصیلی و تجارب کاری و ذکر ولایت درخواستی   به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوطه را بشکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله، واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و در صورت ضرورت به شماره 0202210146 تماس گرفته، معلومات اخد نمایید.

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies