مدیرعمومی لوژسیتک

moi-af
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۵:۱۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

عنوان وظیفه:    مدیرعمومی لوژستیک 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون 
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر پروژه دفتر مدیریتی اپس


----------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : خریداری، نگهداری، تعمیروترمیم و موجودی وسایل و تجهیزات مربوط به دفتر مدیریتی پروگرام اپس.
-----------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
2.    اعزام  تیم های سیار دفتر مدیریتی پروگرام اپس به منظور ارائیه تخصص، کمک و آموزش به بخشهای مرکزی و ولایتی.
3.    پیگیری اسناد، لایسانس ها، ورانتی ها و توافق های خدمات برای وسایل و تجهیزات اداره.
4.    اطمینان از کارآیی و فعال بودن وسایل دفاتر پروگرام اپس و ارسال آن به مکان مناسب در زمان معین.
5.    اطمنیان از انعکاس بودجه، وسایل و تجهیزات دفتر مدیریتی پروگرام اپس در بودجه کلی دفتر مدیریتی پروگرام اپس.
6.    هماهنگی، نگهداری، ارسال مجدد و بازگرداندن تیم های سیار اپس هر زمانیکه لازم باشد.
7.    اطمینان از مصارف سفر تیم های سیار در بودجه  عمومی با در نظر داشت محدودیت های بودجوی.
8.    سفر به دفاتر مرتبط ساحوی خارج از کابل جهت ارایه کمک و حمایت در صورت لزوم دید در چهارچوب این پروگرام.
9.    حفظ و تقویت علمی و تخنیکی و حرفوی با اشتراک در کنفرانس ها، ورکشاپ ها و آموزش های مرتبط؛ مرور و بررسی از انتشارات حرفوی مربوط، ایجاد شبکه های کاری؛معیار قرار دادن عملکرد ها،روش های معاصر و اشتراک در مجامع فعال.
10.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
-----------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد7، 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:اقتصاد، اداره ورهبری، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، حکومتداری، توسعه پایدار، لوژستیک و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری مرتبط (به وظیفه ) دو سال و به بالاتر از آن ارجحیت داده میشود.
3.    سلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو و یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.     داشتن مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 10/15/ 1399الی 25/ 10/ 1399فورم درخواست بست های متذکره را از طریق ویب سایت وزارت امورداخله دریافت و بعد از تکمیل به ایمیل آدرس Tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، لازم به یاد آوری است که درصورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را به شکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشر وزارت امورداخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده می‌توانید.

در صورت ضرورت به شماره 0202210146 به تماس شوید 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies