عنوان وظیفه : کارشناس مدیریت پروگرام سازی

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۴۱

Publish Date

Closing Date


•    وزارت و یا اداره: وزارت امورداخله  
•    موقعیت :
•    ریاست : پلان و برنامه  
•    کودنمبر :  
•    رتبه/بست: 4
•    گزارش به : پلان و برنامه  
•    گزارش از : ندارد
•    تاریخ:
..........................................
هدف وظیفه: ابراز نظر درمورد تهیه و ترتیب درمورد پروگرام سازی بخش مربوط؛
مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
•    تهیه وتریب پلان کاری بطور ماهوار،ربعوار و سالانه؛
•    اتخاذ تصمیم درامرتحقق اهداف وپروگرامهای امریت مربوطه ؛
•    تحلیل وارزیابی پالیسی های تامینات مادی وتخنیکی وزارت امورداخله؛
•    ابرازنظردرمورد جمع آوری پالیسی  های تامینات مادی وتخنیکی ازتمام دیپارتمنت های ریاست پالیسی  تامینات مادی وتخنیکی جهت توحید، حفظ ونگهداشت؛
•    ابراز نظردرمورد  پالیسی تامینات مادی وتخنیکی به متخصصین وانسجام کننده گان برنامه های مدیریت عمومی تحلیل وارزیابی پروگرامها به منظورمطالعه وبررسی؛
•    همکاری مستقیم با متخصصین وانسجام کننده گان برنامه ها درتحلیل وارزیابی پالیسی های تدوین شده ازجانب سایردیپارتمنت های ریاست پالیسی تامینات مادی وتخنیکی؛
•    تنظیم وترتیب اسناد وپیشنهادات به مقام معینیت جهت تائید پالیسی های تامینات مادی وتخنیکی
•    ارائیه طرح ها ونظریات جهت اجرای بهترامور؛
•    ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده بطورماهوار؛ربعوارو سالانه به آمربخش؛
...........................................................
مواصفات:
•    مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8)(34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
•     درجه تحصیل:لیسانس حقوق ، اقتصاد ، علوم اجتماعی ؛
•     تجارب لازمه :یکسال تجربه کاری مرتبط؛
•     مهارت های دیگر: بلدیت در لسان انگلیسی، کمپیوتروسایرمهارتهای لازم.
رهنمود تسلیم دهی درخواستی:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته ومسکونه ولایات مذکور باشند میتوانند از تاریخ 8/11/1398 الی 18/11/1398 فورم درخواستی ضمیمه شده را با تذکره، اسناد تحصیلی و تجارب کاری و ذکر ولایت درخواستی   به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوطه را بشکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله، واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و در صورت ضرورت به شماره 0202210146 تماس گرفته، معلومات اخد نمایید.

 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies