عنوان وظیفه: مدیر عمومی اداری

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۴۸

Publish Date

Closing Date


بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست پلان و پالیسی ها
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس پلان و پالیسی ها
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    073-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
--------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: تمامآ مکاتب، فرامین، هدایات و اوامر کتبی واصله را تنظیم و جهت اجراأت بعدی به بخش مربوطه ارسال می نماید.
---------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه مدیریت در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده  وزارت؛
2.    اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوط؛
3.    تنظیم وظایف، مدیریت و رهبری کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر؛
4.    اسناد واصله رسمی را قید وارده نموده و مکاتب مراجع مختلف را بعد از صادر نموده به موقع آماده و ارسال نماید؛
5.    ترتیب تنظیم اسناد دفتر؛
6.    اسرار شعبه را حفظ، در امور اداری شعبه توجه لازم نماید؛
7.    ارسال و مرسول مکتوبها به مراجع مربوط؛
8.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، ادبیات، علوم اجتماعی، تعلیم و تربیه، مدیریت عمومی، ارتباطات عامه، مدیریت مالی، اداره عامه، پالیسی عامه، روابط عامه، حکومتداری، توسعه پایدار، مدیریت و رهبری و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛
3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
رهنمود تسلیم دهی درخواستی:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته ومسکونه ولایات مذکور باشند میتوانند از تاریخ 8/11/1398 الی 18/11/1398 فورم درخواستی ضمیمه شده را با تذکره، اسناد تحصیلی و تجارب کاری و ذکر ولایت درخواستی   به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوطه را بشکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله، واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و در صورت ضرورت به شماره 0202210146 تماس گرفته، معلومات اخد نمایید.

 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies