عنوان وظیفه: آمر هماهنگی با قوماندانی امنیه ولایات

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۵۸

Publish Date

Closing Date


بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:  ریاست هماهنگی ولایتی   
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:  1
گزارشده به:    رئیس هماهنگی ولایتی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    (098)، (099)، (100)، (101)، (102)، (103)، (104)، (105)42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
----------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: تامین ارتباط موثر متداوم با قوماندانی امنیه ولایات، جهت آگاهی ومعلومات دقیق ازتطبیق  برنامه های وزارت.
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
2.    اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوط؛
3.    تأمین ارتباط وهمآهنگی با دفاتر ولایتی مربوط جهت تطبیق اهداف و برنامه های وزارت؛
4.    تشخیص نیازمندی ادارات مربوط جهت بهبود مؤثریت و ارائه گزارش آن به رهبری معینیت؛
5.    اداره و نتظیم تمام فعالیتها مربوط به دفاتر ولایتی مربوط وایجاد دیتابیس های مورد نیاز؛
6.    نظارت از تطبیق برنامه و استراتیژی وزارت در دفاتر ولایتی و حصول اطمینان از اجراأت به موقع دفاتر ولایتی؛
7.    مرور، نظارت و ارزیابی مؤثریت و مثمریت دفاتر ولایتی، که تاچه حد پالیسی های وزارت درسطح محلات مورد اجرأ قرار گرفته است؛
8.    تنظیم ارتباطات و انتقال پلان و پالیسی ها، هدایات، اوامر، مصوبات، منظوری احکام و معلومات از وزارت به دفاتر ولایتی؛
9.    جمع آوری و ترتیب گزارشات ماهوار ولایتی  مربوط جهت ارائه نظرکلی در رابطه به وضعیت امنیتی؛
10.    تأمین ارتباط و همآهنگی میان ریاست هماهنگی ولایتی و ادارات مرکزی وزارت و تمام دفاتر ق امنیه ولایات مربوط در قسمت همکاری مؤثر؛
11.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):


این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: امنیت و منازعات، حقوق و علوم سیاسی، ارتباطات، روابط عامه، اقتصاد، ادبیات، علوم اجتماعی، تکنالوژی معلوماتی اداره عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال؛(و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


رهنمود تسلیم دهی درخواستی:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته ومسکونه ولایات مذکور باشند میتوانند از تاریخ 8/11/1398 الی 18/11/1398 فورم درخواستی ضمیمه شده را با تذکره، اسناد تحصیلی و تجارب کاری و ذکر ولایت درخواستی   به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوطه را بشکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله، واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و در صورت ضرورت به شماره 0202210146 تماس گرفته، معلومات اخد نمایید.

 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies