ریاست منابع بشری معینیت امور تعلیمات و پرسونل

وظایف و مسؤلیت های رئیس  منابع بشری وخدمات ملکی

رئیس منابع بشری وخدمات ملکی تحت اثر رئیس ع پیژنتون بوده ومکلف به اجرای وظایف ذیل میباشد:

 • طرح وتطبیق اهداف برنامه های کاری وزارت درقبال منابع بشری ملکی .
 • کنترول و نظارت ازاجراآت کارمندان و کارکنان بخش ملکی وزارت امور داخله.
 • تامین ارتباط کاری باکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی وسایرادارات درمطابقت پالیسی های اداره عامه.
 • تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی براساس پلان کاری سالانه ریاست .
 • ترتیب پیشنهادات تقرر،تبدل،عزل ، تقاعد، ترفیع، توزیع سجل، وانفکاک کارکنان اداری وخدماتی غرض اتخاذ تصامیم مقام عالی
 • تدوین طرح پالیسی تشکیلاتی اداره مربوطه وشریک ساختن آن باکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی .
 • کنترول ومراقبت ازصحت ، رفاء ، مصونیت ، نظم ودسپلین اداره وحاضری یومیه کارکنان .
 • تامین ارتباط وهماهنگی میان ادارات مرکزی ومحلی وزارت درجهت تطبیق پالیسی های منابع بشری .
 • مطالعه ، تحلیل وتائید پلان های کاری که توسط کارکنان ریاست منابع بشری تهیه شده است .
 • نظارت بر پروسه استخدام کارکنان که ازطریق رقابت  آزاد تقرر حاصل می نمایند .
 • تامین ارتباط هماهنگی باادارات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور ارتقای ظرفیت کاری کارکنان
 • نظارت از پروسه ارزیابی اجراآت وظیفوی سالانه مامورین وکارکنان  .
 • ارائه پیشنهادات ، مشوره های سود مند وموثردرجهت رفع موانع کاری به مقامات صالحه.
 • کنترول و نظارت از ثبت دفاتر ذاتی کارمندان و کارکنان خدمات ملکی وزارت امور داخله در سیستم اپس.
 • ارایه گزارش از اجراات انجام شده به امرمافوق.