ریاست رسیدگی به امور شهدا و معلولین

mgjfjd

 

 

 

 

 

بیوګرافی رئیس شهدا و معلولین!
محترم مفتی عزت الله"عمر" فرزند محمد بهرام مسکونه اصلی ولسوالی نورګل ولایت کنرها که تحصیلات عالی خویش را در رشته فقه و قانون اسلامی  به درجه ماستری به پایان رسانیده اند. 
در جریان 17 سال رشادت جهاد مقدس خویش وظایف مسئول قضا بحیث قاضی در ولسوالی نورګل، بحیث ولسوال ولسوالی نورHل و رئیس مالی و اداری ولایت کنرها را صادقانه به پیش برده و اکنون در بست مل پاسوال بحیث رئیس رسیدګی به امور شهدا و معلولین وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان ایفای وظیفه مینماید.

ریاست رسیدگی به امور شهدا و معلولین
ریاست رسیدگی به امور شهدا ومعلولین به تمامی شهروندان کشور باالخصوص منسوبین وزارت امور داخله اطمینان میدهد که از تمامی خانواده های شهدا، معلولین، لادرکان واسیران قوای پولیس بطور مسئولانه تحت هرنوع شرایط حمایت نموده و در اجرای رسالت خویش متعهد میباشد.
معرفی مختصر اداره رسیدگی به امور شهدا ومعلولین:

 • ریاست رسیدگی به امور شهدا ومعلولین در چوکات معینیت اموراداری وزارت امــــور داخــله وظایف ذیل را  را پیش می برد:
 • اجراآت پیرامون فرامین، احکام، مصوبات، هدایات و اوامر رهبری امارت محترم اسلامی افغانستان.
 • ریاست رسیدگی به امور شهدا ومعلولین یک ارگان دولتی؛ حامی ومدافع حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا، معلولین

لادرکان واسیران قوای پولیس بوده و همیشه متعهد است تا تمامی بازماندگان شهدای معظم، معلولین در تغییرات وتحولات.
فرهنگی، اجتماعی و بویژه اقتصادی برای تامین منابع مالی نقش اساسی و موثری را ایفا نمایند.

 • این ارگان برای حمایت و مواظبت از تمامی بازماندگان شهدا، معلولین، لادرکان واسیران قوای پولیس در عرصه های رشد و پرورش. های فکری، فرهنگی، علمی، اجتماعی، جسمی وظرفیت سازی، با تشریک مساعی سازمانها و موسسات دولتی، خصوصی و منطقوی برنامه ها و اقدامات مختلفی را به اجرا میگذارد.
 • ریاست رسیدگی به امور شهدا ومعلولین وزارت امور داخله یک ارگان مسئول و پاسخگو در برابر تمامی بازماندگان شهدا معلولین، لادرکان واسیران راه آزادی میباشد و به صورت همیشگی در تلاش ایجاد بستر های مناسب برای رشد کمال همه نیروهای امنیتی مبنی بر ارزش های جهاد ودفاع از تمامیت ارضی را  جستجو مینماید.
 • حمایت، مراقبت، عرضه خدمات اساسی و مناسب برای بازماندگان شهدا، معلولین، لادرکان و اسیران منسوبین وزارت امورداخله.

انتقال جنازه های شهدا معظم به مناطق های مسکونی، پرداخت اکرامیه، پرداخت مساعدت و دلجویی برای بازماندگان شهدا، معلولین، لادرکان واسیران طبق هدایات مقامات ذیصلاح.  

 • ترتیب اسناد ذاتی شهدا، معلولین، لادرکان واسیران قوای پولیس جهت انفصال.
 • جمع آوری معلومات، راپور های اوپراتیفی(شهادت ومجروحیت) از تمامی قطعات مربوطه در هر صورت ممکن.
 • ثبت وراجستر، تحلیل وارزیابی راپور های مواصلتی، رسیدگی به موقع به تمامی امورات شهدا، معلولین لادرکان واسیران قوای پولیس.
 • تشریک مساعی دوامدار با مراکز صحی، کشفی وعدلی پیرامون امور معلولین، لادرکان واسیران.
 • باز دید از خانواده های شهدای معظم، معلولین، مجروحین، لادرکان واسیران قوای پولیس.

دست آورد های کلیدی:

 • رسیدگی به موقع پیرامون امور شهدا، معلولین، لادرکان واسیران قوای پولیس.
 • ترتیب مسوده های طرح ساده سازی طی مراحل اسنادی شهدا ومعلولین.
 • ایجاد سیتم های شفاف و پاسخگو در تمامی امورات شهدا ومعلولین.
 • انتقال جنازه های شهدای معظم به وقت وزمان به منزل مسکونی و پرداخت حقوق وامتیازات آنان.
 • ایجاد برنامه های مثمر وموثر برای بازماندگان شهدا معلولین.
 • کنترول از وضع معیشتی بازماندگان شهدا و معلولین.
 • مساعدت ودلجویی با خانواده های شهدا، معلولین، لادرکان واسیران قوای پولیس.
 • ایجاد یک سیستم منظم جهت ثبت و راجستر ارقام دقیق شهدا معلولین لادرکان و اسیران .
 • تنظیم اسناد و مکاتیب اداری در سیستم و منظم‌ سازی آن در آرشیف.
 • هماهنگی با واحد های دومی جهت انتقال شهدا از قطعات وجزوتام های اپارات مرکز و ولایات.
 • هماهنگی دوامدار با قوماندانی‌های مربوطه که شهدا را بعد از تجهیز و تکفین و با تشریفات خاص به خانواده‌ شان تحویل دهند.
 • پرداخت اکرامیه در اسرع وقت به خانواده‌های شهدا.
 • ایجاد مرکز تماس (کالسنتر) جهت حصول اطمینان از پرداخت حقوق وامتیازا به بازماندگان شهدا و معلولین به وقت وزمان معین آن.
 • راه اندازی برنامه های آموزشی برای پرسونل اینریاست پیرامون موضوعات مختلف اداری. 

نتایج متوقعه رهبری وزارت امور داخله از اینریاست:
•    تمامی امورات شهدا، معلولین  لادرکان واسیران بطور تخصصی و مسلکی به پیشبرده شود.
•    در قسمت حمایت از بازماندگان شهدا، معلولین، لادرکان واسیران تمامی معینیت ها و ریاست ها در تبانی با اینریاست اقدامات عملی را روی دست گیرند.
•    ایجاد یک رابطه متعارف و مثبت با سایر ادارات بیرونی غرض بهبود وضع معیشتی  بازماندگان شهدا، معلولین، لادرکان و اسیران. 
•    در اخیر: پیشاپیش از تمامی نهاد های ملی وبین الملل، موسسات خیریه و بشر دوستان پیرامون نقش موثر در قبال انکشاف جامعه اظهار سپاس وقدر دانی مینماییم ثانیاً توقع رهبری وزارت امور داخله بالاخص ریاست رسیدگی به امور شهدا و معلولین از تمامی نهاد ها وموسسات در قسمت کمک های معنوی و مادی برای بازماندگان شهدا و معلولین قوای پولیس توجه شما را خواهانیم.
در صورت ضرورت لطف فرموده به شماره های ذیل در تماس شده حل مطلب نمائید.
شماره تماس رئیس رسیدگی به امورشهدا و معلولین (0777734389- واتساپ نمبر(0797780743) سیسکو نمبر(200140)
آدرس این اداره: چهاراهی دهمزنگ، پهلوی قوماندانی امنیه ولایت کابل، روبروی باغ وحش کابل