ریاست دفتر

این ریاست تحت اثر مستقیم معینیت تصدی ملی محافظت عامه فعالیت مینماید که شامل مدیریت عمومی پیژند، آمریت های اسناد و ارتباطات، پلان و پالیسی، مطبوعات و نشرات، حقوق و مشوره دهی ، منابع بشری و کنترول، قطعه قرارگاه بوده که با داشتن این تشکیل ، فعالیت می کند. و امور خود را به پیش میبرد. ترتیب پلان محافظتی ،تعقیب و پیروی ا زتوصیه های روزانه مقام ،تنظیم جلسات با روئسای داخلی خارجی و مشتریان، احکام و اوامر ریاست الوزرا ، مصوبات شورای وزیران و اوامر معینیت تصدی ملی محافظت عامه و تکثیر آن به شعبات زیربط. ثبت أوامر مقام معینیت تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله که مجموعا فعالیت های ملکی و نظامی را تحت اثر گرفته است . اینها از وظایف عمده و اصلی این ریاست به شمار میگردد.