خبر نویس

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    خبر نویس
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست روابط عامه  
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    2
گزارشده به:    آمریت مطبوعات    
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه:  تهیه اخبار دقیق و مطمین مطابق به قوانین و طرزالعمل های پالیسی های مطبوعاتی وزارت 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    نوشتن خبرها و گزارش‌های مطبوعاتی وزارت و تهیه مطالب برای ویب سایت و رسانه‌های اجتماعی.
2.    اشتراک و سهم گیری درتمام جلسات رسمی وزارت و همکاری در تحت پوشش قرار دادن کنفرانس‌های مطبوعاتی وزارت امور داخله و تهیه گزارش و خبر.
3.    جمع آوری معلومات و جزئیات مسایل امنیتی جهت نوشتن خبر و تهیه گزارش.
4.    تطبیق اهداف و برنامه‌های اداره مربوطه.
5.    تهیه و ترتیب موضوعات اخبار روز طبق پالیسی  وزارت  و قانون رسانه ها.
6.    ارائیه  طرح‌ها و نظریات جهت اجرای بهتر امور.
7.    آرشیف و ذخیره نمودن اخبار به نشر رسیده در سیستم.
8.    ترتیب و تنظیم یک سیستم فایلنگ ازتمام خبرها و گزارش‌ها.
وظایف مدیریتی:
9.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده.
10.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    تقویت هماهنگی با دیپارتنمنت های داخل ریاستی در تطبیق اهداف و پروگرامهای وزارت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های (ژورنالیزم، ارتباطات، ادبیات، حقوق وعلوم سیاسی، حکومتداری، پالیسی عامه، اداره عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies