اطلاعیه وزارت امور داخله در پیوند به اولویت دادن بورسیه های تحصیلی به خانواده های معزز شهدای پولیس ملی

بر بنیاد قوانین نافذه ی کشور، بازمانده گان معزز شهدای پولیس ملی افغانستان، از حقوق وامتیازات خاصی برخوداراند و رهبری وزارت امور داخله، رسیده گی به خانواده های معزز شهدای پولیس ملی را از اولویت های کاری خویش دانسته و به این امر مهم توجه جدی می نماید. به اساس فیصله و هدایت رهبری وزارت امور داخله، منبعد مورخ1/11/1397 در قسمت معرفی منسوبین پولیس به بورسیه های تحصیلی و تعلیمی در خارج از کشور، حق اولویت به خانواده های معزز شهدای پولیس اختصاص داده می‌شود. این تصمیم به منظور قدردانی و فداکاری های نیروهای پولیس ملی کشورگرفته شده است.