آمر سیستم معاشات

moi-af
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۱:۲۷

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 

لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی پست:

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر سیستم معاشات

بست:

3

وزارت یا اداره:

امور داخله

بخش:

ریاست  عمومی مالی و بودجه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس عمومی مالی وبودجه

گزارش­گیر از:

ندارد

کد بست:

 

تاریخ بازنگری:

22/7/1399

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: مسلکی سازی سیستم انترنتی توزیع معاشات در وزارت با معیارات بین المللی طراحی، مستند سازی و انکشاف بهبود مداوم پروسه معاشات پولیس.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. انکشاف سیستم الکترونیکی توزیع معاشات وزارت مطابق به اصول و اساسات سایکل زمانی و توسعه سیستم ها و زیرساختهای تکنالوژی معلوماتی.
 2. ایجاد سیستم مدیریت اجرائیوی بر اساس سیستم ارزیابی شایستگی و نتایج وزارت  بمنظور نظارت از کارکرد های کارمندان.
 3. حصول اطمینان از دسترسی به سیستم ها و طراحی سیستم های امنی بمنظورجلوگیری از صفحات غیرمجازی در سیستم الکترونیکی توزیع معاشات.
 4. تنظیم سیستم الکترونیکی توزیع معاشات بصورت مسلکی آن مطابق به معیارات تکنالوژی معلوماتی وزارت.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست ، بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
 2. حصول اطمینان از اینکه سیستم های دستی و وابسته به تکنالوژی معلوماتی نظارت وتفتیش میگردد وتامین اینکه مدارک تادیاتی عینی قابل اثبات وشفاف است.
 3. مدیریت، ایجاد و روابط به سایر ابتکارات انکشافی مربوط به سیستم های تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی (ازقبیل AFMIS وAHRIMS  ؛
 4. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات و مسولین مربوطه  مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی لازم با آمریت های مربوطه جهت تطبیق اهداف برنامه های ریاست.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 

 

 

 1. داشتن سند تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: : تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس، مدیریت مالی و حسابی، اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، مدیریت عمومی، امور مالی و بانکی CA، ACCA ، و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه و به در جات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم :
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 1. موارد تشویقی:

الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.

ب.(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies